Polityka prywatności

Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA ART. 13 RODO

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodna z art. 13 ust. 3 i 4 RODO

Administrator danych

Administratorem danych MUZEUM ARMII KRAJOWEJ im. gen. Emila Fieldorfa “Nila” (MUZEUM AK) ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków
b) przez pocztę elektroniczną na adres: biuro/@/muzeum-ak.pl
c) telefonicznie dzwoniąc na centralę: 12 41 00 770

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Muzeum AK Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych. Kontakt poprzez email: iod/@/muzeum-ak.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z prawem wynikającym z ogólnego rozporządzenia RODO spełniając poniższe warunki:

  • (art. 6 ust. 1 lit. a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (korespondencja, kwerendy, wydarzenia, wycieczki, audioprzewodnik, biblioteka, rekrutacja, newsletter);
  • (art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • (art. 6 ust. 1 lit. f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring);
  • zgodnie ze statutem działalności dostępnym na stronie BIP pod adresem http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=315&mmi=6259 oraz innymi obowiązkami prawnymi zgodnie z (art. 6 ust. 1 lit. c).

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Odbiorcami Państwa danych osobowych w zakresie usług IT mogą być jedynie podmioty współpracujące z administratorem w celu realizacji tych usług.
Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów z poza obszaru UE

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w zakresie korespondencji elektronicznej przez okres wyznaczony przez wewnętrzne przepisy prawa zgodnie z JRWA obowiązującym w Muzeum AK, po tym okresie zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze;

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).