Strokosz, Otmar

Otmar Strokosz

pseud. Aleg, Ali, Chan

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Przybyła
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1919-10-20
Miejsce urodzenia:Trzyniec
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Gustaw
Imię matki:Joanna
Nazwisko panieńskie matki:Mędrek
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył Szkołę Ludową. Następnie uczęszczał do Szkoły Wydziałowej w Trzyńcu, gdzie zdał małą maturę. W okresie 1933-1937 uczył się w szkole handlowej w Cieszynie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1938 r. rozpoczął służbę w Legionie Zaolziańskim w Hermanowicach. Potem działał w akcjach przeciw dywersantom niemieckim, jednak po czasie musiał ewakuować się do Lwowa.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował w sklepie kupca, a następnie w hucie węgla brunatnego w Złoczowie.

W czasie wojny:

Wziął udział w kampanii wrześniowej w szeregach oddziału Przysposobienia Wojskowego pod dowództwem mjr. Emila Macielińskiego. 30.09.1939 r. przedostał się do Lwowa.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

W 1930 r. wstąpił do ZHP. Należał do drużyny im. J. Kilińskiego w Trzyńcu, która wchodziła w skład Hufca Cieszyńskiego. Był również aktywnym członkiem Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej pod przewodnictwem księdza Henryka Olszaka. Należał także do chóru męskiego “Hejnał”, działał w Stowarzyszeniu “Sokół” i w klubie sportowym “Polonia”.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Do Kozaków pod Złoczowem przybył z Jarosławem Waleczkiem redaktorem “Dziennika Polskiego” Skierowany z Lwowa do Złoczowa przez ppłk. Macielińskiego, aby ten zorganizował ZWZ. Skontaktował się z Piusem Szusterem i razem organizowali konspirację w Złoczowie. W końcu 1941 r. jego oddział liczył 20 ludzi, a w 1942 r. już 40. Zbierali broń z pobojowisk oraz urządzali zasadzki na szosie Złoczów-Zarawnica i na kolej w Zarwanicy. Z czasem rozkazano ograniczyć działalność jego oddziału i zacząć organizować samoobronę. W lipcu 1943 r. zorganizował sfingowany atak partyzantów radzieckich na kopalnie węgla w Kozowie, aby nie dopuścić zesłanie tam policji ukraińskiej. Wiosną 1944 r. poszedł z odsieczą napadniętemu przez UPA polskiemu gospodarstwu na skraju wsi Kozaków.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-00-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Dowódca Kedywu w m. Kozaki

Oddział względnie pion organizacyjny:Kedyw
Okręg:Okręg Tarnopol
Przydział: Okręg Tarnopol ZWZ (1941-1942), Okręg AK Tarnopol
Żołnierze Okręgu ZWZ Tarnopol (1941-1942)
Inspektorat AK Złoczów
Obwód AK Złoczów (52 pp AK)
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

W czasie “Burzy” służył w 1 komp. 52 pp. Po “Burzy” załatwiał potrzebne papiery dla żołnierzy oddziałów z 52 pp., aby nie dostali się w niewolę radziecką. Razem z kpt. Kundiusem pojechał do Żytomierza i próbował pomóc dowództwu AK.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Paulina Pukas – łączniczka, żona.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W maju 1944 r. aresztowany przez Niemców pod zarzutem przynależności do AK, zwolniony w końcu maja po śledztwie.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

W okresie 1945-1946 więziony w Warszawie przez UB.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Strokosz O., W Armii Krajowej z Zaolzia przez okupowany Lwów do III Rzeczypospolitej, (oprac.) Kwiek J., Kraków 1994, s. 28.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Strokosz O., W Armii Krajowej z Zaolzia przez okupowany Lwów do III Rzeczypospolitej, oprac. Kwiek J., Kraków 1994, passim;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 170, 171, 180, 255, 257.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?