Lukesch, Adam

Adam Lukesch

pseud. Wilk

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1908-12-15
Miejsce urodzenia:Stanisławów
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1934 r. ukończył dyw. kurs SPRP przy 54 pp. W 1937 r. został mianowany podporucznikiem z przydziałem do 1 psp w Nowym Sączu. Był aspirantem Straży Granicznej w Krynicy.

W czasie wojny:

W 08.1939 r. został zmobilizowany i dostał przydział jako dowódca plutonu ochrony południowej granicy. W Wojnie Obronnej służył także w batalionie KOP “Żytyń”, z którym brał udział w walkach do 8 października 1939 r. w rejonie Krosna. 15 października 1939 r. przybył do Lwowa.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Włączony do SZP/ZWZ przez swoją żonę. Działał w ZWZ-AK w Wasylkowcach koło Czortkowa. Wobec rosnącego zagrożenia ze strony Ukraińców przeniósł się do Lwowa. Od 02.1943 r. pełnił funkcję oficera organizacyjnego regionu II Dzielnicy Południowej.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-01-00 - 1944-00-00
Pełnione funkcje:

Oficer organizacyjny

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Tarnopol, Okręg Lwów
Przydział: Okręg SZP-ZWZ Tarnopol (1939-1941), Okręg Tarnopol ZWZ (1941-1942), Okręg AK Tarnopol
Żołnierze Okręgu ZWZ Tarnopol (1941-1942)
Inspektorat AK Czortków
Obwód AK Czortków
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Lukesch z d. Otto – żona, zakonspirowana harcerka.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany w 06.1944 roku i osadzony w więzieniu przy ul. Łąckiego, następnie został przewieziony do obozu w Gross Rosen.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Papiery Jerzego Węgierskiego, Okręg Tarnopol AK, sygn. 1551(2), s. 25;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 119-120;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 225.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?