Cieślewicz, Lech

Lech Cieślewicz

pseud. Lech

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1923-12-20
Miejsce urodzenia:Bydgoszcz
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapral
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: plutonowy podchorąży
Data: 1944-05-03
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podporucznik rezerwy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował z osadzonymi w więzieniu w Potulicach.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Członek ŚZŻAK i Koła Pułkowego 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 1943 r. działał w AK we Lwowie, a od 1944 w Oddziałach Leśnych 14  Pułku Ułanów Jazłowieckich. 2 pluton w Dawidowie. Brał udział we wstępnej akcji przygotowawczej, w ramach której odwiedził kilka domów na Pierwszej i Drugiej Wólce, nakazując ukraińskim rodzinom opuścić Wólki. Ukończył Szkołę Podchorążych AK,pełnił funkcję zastępcy
dowódcycy plutonu.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Zastępca dowódcy plutonu

Oddział względnie pion organizacyjny:OL "Warta", 14 pu, 2 szw., 1 plut.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Uczestniczył w walkach o wyzwolenie Lwowa.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

(l)WP w Rzeszowie, zdemobilizowany w 1945 r.

Niepolskich:

Dezerter z armii niemieckiej

Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyż Armii Krajowej,

Medal za Udział w Walkach o Berlin,

Medal Zwycięstwa i Wolności,

Odznaka Grunwaldzka.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Gromnicki J., Jazłowieccy to ułani… Wykaz żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich służących w Pułku w latach 1918-1947, bdmw, s. 35;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 94, 108.

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 119, 120, 221, 269.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?