Petrykiewicz, Roman Leon

Roman Leon Petrykiewicz

pseud. Poraj, Poręb

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1901-08-09
Miejsce urodzenia:Lwów
Data śmierci:1986-01-17
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Kasper
Imię matki:Rozalia
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Pobierał nauki w Instytucie Głuchoniemych we Lwowie, a następnie został oddany pod opiekę krawca aby się zawodu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Brał udział w walkach o Lwów w latach 1918-1920.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Przez ponad 30 lat pracował w zawodzie krawca.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Współzałożyciel Polskiego Związku Głuchoniemych i Ich Przyjaciół oraz Polskiego Związku Głuchych.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Był dowódcą plutonu głuchoniemych związanego z Zakładem Głuchoniemych przy ul. Łyczakowskiej.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca plutonu

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Jędryszczak B., Rodzina Petrykiewiczów – o Romanie i Antonim, oraz patriotycznych walkach, [online:] http://pzg.warszawa.pl/historia/rodzina-petrykiewiczow-o-romanie-i-antonim-oraz-patriotycznych-walkach/ (dostęp: 26.05.2022 r.);

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 34.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?