< class="bt_bb_headline_tag">
" subheadline="" font="" font_size="" color_scheme="" color="" align="" url="" target="_self" html_tag="h1" size="medium" dash="top" el_id="" el_class="" el_style=""]

Bronisław [Bolesław] Mróz

pseud. Czarny

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1912-05-03
Miejsce urodzenia:Draganówka
Data śmierci:1944-00-00
Miejsce śmierci:Lwów
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Szkołę podstawową ukończył w Draganówce, następnie uczęszczał do II Gimnazjum w Tarnopolu w latach 1921/22 – 1929/30. Maturę zdał 19.05.1930 r. Po odbyciu służby wojskowej podjął się studiów teologicznych na UJK. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk metropolity lwowskiego ks. dr. Bolesława Twardowskiego dnia 20.06.1937 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Po maturze odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Rawie Ruskiej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Jego pierwszą placówką duszpasterską była Rzęsna Polska pod Lwowem, pełnił funkcję wikarego i wychowawcy młodzieży.

W czasie wojny:

Drugą placówką jego służby duszpasterskiej był Malechów, do której przybył podczas wojny.

Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Działał w AK od 1942 r. razem z proboszczem ks. Mgr. Władysławem Sarną organizowali pomoc paczkową dla uwięzionych przez Niemców. Na ich plebani mieściła się tajna radiostacja AK, obsługiwana przez Mieczysława Dubiela.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-00-00 - 1943-11-21
Pełnione funkcje:

Kapelan

Oddział względnie pion organizacyjny:Komenda Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany przez Gestapo na plebani 21.11.1943 r. w chwili nadawania komunikatu w radiostacji. Został rozstrzelany na Piaskach w procesie pokazowym.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. IV, sygn. 1320/6/1D, s. 721;

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 291;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 94;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 45.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?