Pempel , Stefan Wiesław

Stefan Wiesław Pempel

pseud. Borys

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1915-00-00
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data: 1942-04-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Dołączył do konspiracji przy pomocą Lecha Sadowskiego. Z polecenia komendy Obszaru Lwowskiego w listopadzie 1941 r. rozpoczął organizować kontrwywiad w Tarnopolu z ludzi działających w ZWZ – 2. Funkcję sprawował do kwietnia 1942 r., potem objął referat legalizacji przy Oddziale II b sztabu Komendy Obszaru. We Lwowie zdobywał fałszywe papiery potrzebne konspiracji. Przewiózł z Warszawy do Lwowa wszelakie blankiety potrzebne do fałszowania dokumentów. Spalony i przeniesiony do rezerwy, wyjechał do Warszawy.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-11-00 - 1943-01-13
Pełnione funkcje:

Kierownik referatu legalizacji Oddziału II/b kontrwywiadu sztabu Komendy Obszaru do 13.01.1943 r.

Oddział względnie pion organizacyjny:Oddział II b komendy Okręgu Tarnopol, Oddział II b komendy Obszaru Lwowskiego
Okręg:Okręg Tarnopol, Okręg Lwów
Przydział: Okręg Tarnopol ZWZ (1941-1942), Okręg AK Tarnopol
Sztab Okręgu ZWZ Tarnopol (1941-1942)
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

podporucznik Król Jan “Kulawy”;

porucznik Makusch Zbigniew “Grom”, “Jur”;

Niemiec Paweł;

porucznik Witwicki NN.

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 302;

Lech Sadowski. Wspomnienia, Warszawa 1980, rękopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb. 446/01, s. 12;

Organizowanie Lwowskiego Obszaru ZWZ – AK na przełomie lat 1941 – 1942. Relacja Lecha Sadowskiego pseud. „Wasyl”, „Sławek” i „Sędzia”, Warszawa 1967, maszynopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb. 446/01, s. 10;

Pempel S., Wspomnienia z aresztowania grupy członków sztabu Obszaru Południowo-Wschodniego AK we Lwowie 4/5. X. 1943 r., (bdmw), rękopis w zbiorach BJ, sygn. Przyb 444/01 s. 2, 4;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 65, 83, 93;

Węgierski J., Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol, Kraków 1996, s. 117, 124, 151;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 28, 48, 247.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?