Maziarski, Feliks

Feliks Maziarski

pseud. Ludwik, Szofer

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1917-05-11
Miejsce urodzenia:Nienadowa
Data śmierci:
Miejsce śmierci:Kanada
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: wachmistrz
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: plutonowy [podporucznik]
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W latach 1921-1926 służył w 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, pluton trębaczy. Od 1926 r. był w Szwadronie Zapasowym, jako ujeżdżacz koni. W latach 1930-tych uczył się w szkole podoficerów pułku. W 1937 r. został mianowany podoficerem nadterminowym w stopniu plutonowego.

W czasie wojny:

W kampanii 1939 r. był szefem sekcji pioniersko-chemicznej, brał udział w walkach od Poznania po
Warszawę. Od 10.09.1939 r. pełnił funkcję sztandarowego w poczcie dowódcy pułku, ratował
sztandar w szarży pod Wólką Węglową 19.09.1939 r., w bitwie tej został ranny. Walczył. w obronie Warszawy i we Lwowie.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Członek Kuł Pułkowych w Londynie i Kanadzie.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Podczas okupacji niemieckiej służył w Oddziałach Leśnych 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Walczył z oddziałami UPA. W latach 1944/1945 walczył w rzeszowskim, w Oddziale „Warta” mjra D. Sotirovicza, w Oddziale „Belabes” w walkach z NKWD i UB. Dowodził żołnierzami kompanii D14 OL “Warta” podczas akcji odbicia więźniów z więzienia w Brzozowie. Został tam ranny, aresztowany przez UB, a następnie wykupiony.

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Oficer informacyjny.

Oddział względnie pion organizacyjny:14 p.uł.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Podczas akcji „Burza” walczył pod Lwowem, na stanowisku zastępcy dowódcy 2 plutonu.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Przedostał się nielegalnie z Polski do Niemiec i od 19.08.1945 r. przebywał w Amerykańskiej Strefie Okupacyjnej Niemiec. Następnie wyjechał do Włoch i wstąpił do II Korpusu gen. Andersa. W latach 1946-1948 służył w 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w Szkocji.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Waleczny;

Order Virtuti Militari V klasy.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Dzieje Ułanów Jazłowieckich, (red.) Tym J. S., Warszawa 2019, s. 325, 327;

Gromnicki J., Jazłowieccy to ułani… Wykaz żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich służących w Pułku w latach 1918-1947, bdmw, s. 126;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW1_05438;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2015, nr 22, s. 12;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 324-325, 346;

Węgierski J., Oddziały Leśne “Warta” Obszaru Lwowskiego Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie, Kraków 1998, s. 102, 105-106, 113-114, 145, 150, 157;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 279.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?