Jabłońska-Frąckowiak, Danuta

Danuta Jabłońska-Frąckowiak

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1925-10-08
Miejsce urodzenia:Warszawa
Data śmierci:2011-01-25
Miejsce śmierci:Poznań
Miejsce pochówku: Cmentarz Junikowski w Poznaniu
Rodzice
Imię ojca:Aleksander
Imię matki:Wiktoria
Nazwisko panieńskie matki:Gutowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczała do Liceum im. Elizy Orzeszkowej w Wilnie.

W czasie wojny:

Naukę kontynuowała na Tajnych Kompletach.

Po wojnie:

Po repatriacji ukończyła studia z zakresu fizyki na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 1957 r. obroniła pracę doktorską.

Posiadała tytuł profesora zwyczajnego doktora habilitowanego Instytutu Fizyki na Politechnice Poznańskiej.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Była kierowniczką Katedry Fizyki Wydziału Technologii Rolno-Spożywczej Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu w latach 1966-1972. Następnie podjęła pracę na Politechnice Poznańskiej. W latach 1974-1981 pełniła funkcję Dyrektorki Instytutu Fizyki Politechniki Poznańskiej. Była również wieloletnią kierowniczką Zakładu Fizyki Molekularnej. W ciągu swojego życia pracowała w USA, Kanadzie i Japonii.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Angażowała się w działalność wielu organizacji, w tym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Senatu Politechniki Poznańskiej, Polskiego Towarzystwa Biofizycznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Toruńskiego Towarzystwa Naukowego. Była również członkinią różnych zagranicznych stowarzyszeń naukowych.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Włączyła się w działalność konspiracyjną i została zaprzysiężona do AK  jesienią 1942 r. jako szyfrantka i pracowniczka kancelarii Szefa Sztabu.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski;

Krzyż Walecznych;

Medal Komisji Edukacji Narodowej;

Nagroda Sekretarza Naukowego PAN,

Nagroda Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego;

 Nagroda im. A. Cieszkowskiego.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:

Jest autorem wielu prac z zakresu fizyki.

Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Nekrolog, [online:] http://danuta-jablonska-frackowiak.inmemoriam.org/ (dostęp: 25.01.2022 r.);

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 2, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 141.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?