Protasiewicz, Kazimierz

Kazimierz Protasiewicz

pseud. Sokól

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1896-11-02
Miejsce urodzenia:Kańsk. Rosja
Data śmierci:1946-08-00
Miejsce śmierci:Achangielska Obłast
Miejsce pochówku: nieznane
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Zofia
Nazwisko panieńskie matki:Stabrowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył szkolę średnią

Podejmuje studia na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, które przerywa 1922 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Jako ochotnik brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Od 1922 r pracuje w Wydziale Bezpieczeństwa Publicznego Delegata Rządu a od 1928 r. pełni funkcje kierownika Oddziału III Ochrony Granic Policji w Urzędzie Wojewódzkim w Wilnie.

Od 1935 jest wicestarostą w Postawach, starostą grodzkim we Lwowie a od starostą w Mołodecznie

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Włącza się w działalność konspiracyjną. W 1942 r. zostaje kierownikiem Wydziału Bezpieczeństwa Okręgowej Delegatury Rządu w Wilnie do aresztowania przez NKWD 1 grudnia 1944

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Wydział Bezpieczeństwa Okręgowej Delegatury Rządu
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez NKWD 1 grudnia 1944i skazany na 15 lat łagru i wywieziony 26 grudnia 1945 do archangielskiej obłasti gdzie umiera w sierpniu 1946 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 2, s. 109-110

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?