Brzozowski, Jerzy

Jerzy Brzozowski

pseud. Jurek, Gozdawa

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1919-01-08
Miejsce urodzenia:Sokółka
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Michał
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: plutonowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1938 ukończył Gimnazjum OO Jezuitów w Wilnie

W czasie wojny:
Po wojnie:

Kończy wyższe studia. dr inż. Nauk Rolniczych.

Służba wojskowa
Przed wojną:

Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu

Służbę wojskową odbył w 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich w Wilnie

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Był wieloletnim pracownikiem NOT-u.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Aktywnie działał w ŚZŻAK i współpracował z “Wileńskimi Wiadomościami”.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Włącza się w działalność konspiracyjną od końca 1939 r

W połowie marca wstępuje do Zgrupowania Nadniemeńskiego. Jest dowódcą zwiadu konnego.

W połowie czerwca 1944 odkomenderowany do oddziału “Bagatelka” i zostaje dowódca plutonu kawalerii

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca zwiadu konnego

Oddział względnie pion organizacyjny:Zgrupowanie Nadniemeńskie
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Działa w WIN w Białymstoku

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Bierze udział w operacji “Ostra Brama” i zostaje ciężko ranny. Po wyleczeniu ran wyjechał na teren centralnej Polski.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 1939 r. aresztowana przez NKWD i wywieziony  do obozu Pawilszew. Zwolniony w litopadzie 1939 r

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

W październiku 1950 aresztowany przez UB w Bydgoszczy. Zwolniony po 8 miesiącach śledztwa.

W ramach represji stale eliminowany z kierowniczych stanowisk

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Medal za Udział w wonie 1939 r.

Krzyż Armii Krajowej

Medal Wojska

Odznaka Pamiątkowa „Akcja Burza”

Odznaka Pamiątkowa Żołnierza Okręgu „Wilno”

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 2, s. 103-104

Nekrolog- Express Bydgoski dnia 20.03.2015

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?