Jackiewicz, Henryk

Henryk Jackiewicz

pseud. Marian

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1902-09-08
Miejsce urodzenia:Łomazy
Data śmierci:1982-08-02
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Michał
Imię matki:Elzbieta
Nazwisko panieńskie matki:Rudzka
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1921 r. zdał maturę w Kielcach. Studiował w Szkole Handlowej w Warszawie

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Jako ochotnik walczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r.

 

 

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował w Zakładach Chemicznych jako księgowy.

W latach 1931-33 był organizatorem Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Spożywców “Społem”.

W latach 1933-35 pracował w Spółdzielczości Spożywców “Społem”  na Górnym Śląsku.

W 1938 r. został kierownikiem oddziału wileńskiego Spółdzielczości Spożywców “Społem”.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Po powrocie do Polski z łagru pracował w dziale rewizyjnym Spółdzielni  “Samopomoc Chłopska”

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Działa w Związku Strzeleckim i Związku Młodzieży Wiejskiej WICI

Działa w Spółdzielczości Spożywców “Społem”

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od września 1941 r. był członkiem Centralnego Wydziału Wykonawczego Wileńskiej Koncentracji Demokratycznej. Od marca 1942 r. był członkiem Komitetu Walki Podziemnej. Od 1943 r. był pierwszym zastępcą Delegata Rządu Okręgu Wileńskiego. Do aresztowania 6 września 1944 r. pełnił obowiązki Delegata Rządu.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

6 września 1944 r. aresztowany przez NKWD. Po ucieczce z więzienia ponownie aresztowany 26 grudnia 1944 r. i skazany na 15 lat łagru w Komi, Omsku i Karagandzie. W 1955 r. wrócił do Polski i zamieszkał w Warszawie.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fedorowicz Z., Trzydzieści lat mego pobytu w Wilnie 1914-1914, Bydgoszcz 2010, s. 260;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 2, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 93-94.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?