Kasprzycki, Jan Jerzy

Jan Jerzy Kasprzycki

pseud. Nowy

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1917-06-24
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:1947-00-00
Miejsce śmierci:w okolicach Archangielska
Miejsce pochówku: nieznane
Rodzice
Imię ojca:Jan
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył Gimnazjum im. Zygmunta Augusta w Wilnie a następnie Liceum OO Jezuitów.

Ukończył Korpus kadetów we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Ukończył Szkołę Podchorążych w Modlinie a później Szkołę Podchorążych Inżynierii w Warszawie.

W czasie wojny:

Bierze udział w kampanii wrześniowej w szeregach Samodzielniej Grupy Operacyjnej “Polesie”.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Był członkiem Harcerskiej Wileńskiej Drużyny “Błękitna Jedynka”.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Włącza się w działalność konspiracyjną w pod koniec 1939 r. a w listopadzie 1943 r. wstępuje do 3 WB AK.

W czerwcu 1944 r. zostaje dowódcą 3 kompanii  3 WB AK.

Bierze udział w Powstaniu Wileńskim w lipcu 1944 r i zostaje ranny

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca 3 kompanii 3 WB AK.

Oddział względnie pion organizacyjny:3 WB AK, 3 komp
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Bierze udział w operacji “Ostra Brama”

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowana przez NKWD i wywieziony do łagru w okolice Archangielska gdzie zmarł na zapalenie płuc prawdopodobnie w 1947 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 2, (red.) Malinowski J. Bydgoszcz 1995, s. 73-74.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Posiada epitafium w kościele św. Antoniego w Warszawie

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?