Cywińska, Stanisława

Stanisława Cywińska

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:
Data urodzenia: 1895-05-03
Miejsce urodzenia:Berdyczów
Data śmierci:1974-12-05
Miejsce śmierci:Łódź
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Franciszek
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Peszyńska Szemiot
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończyła Szkołę Pedagogiczna Stefanii Marciszewskiej w Warszwie

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracuje jako nauczycielka w Gimnazjum im. Filomatów  i SS Nazaretanek

W czasie wojny:

Pracuje w stołówce PCK

Bierze udział w Tajnym Nauczaniu wykładając literaturę polską. Pracuje o Ośrodku Uniwersytecki TN

Po wojnie:

Po repatriacji zamieszkała w  Toruniu i  pracowała w II LO i Technikum Elektrycznym

Od 1958 mieszka w Łodzi

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Bierze udział w Tajnym Nauczaniu wykładając literaturę polską. Pracuje o Ośrodku Uniwersytecki TN

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Tajne Nuczanie
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 2, s. 66-67

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?