Hajdul, Bronisław

Bronisław Hajdul

pseud. Wyrwa

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1913-07-15
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: plutonowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: sierżant
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał o Gimnazjum i. J.K. Chodkiewicza w Lidzie

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Odbył służbę wojskową w 5 pp.leg w Wilnie i ukończył Pułkową Szkołę Podoficerską

W czasie wojny:

Zmobilizowany do 77 pp

Dostał się niemieckiej a później do sowieckiej niewol z której udało mu się zbiec

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Żołnierz V batalionu w 77 pp AK.

30.01.1944 r uczestniczył w akcji rozbicia garnizonu w Horodnie.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Szef 1 kompanii oraz dowódca jednego z plutonów.

Oddział względnie pion organizacyjny:V/77 pp AK, 1 komp.
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Na początku grudnia 1940 r. aresztowany przez NKWD i skazany na 5 lat łagru w  Jarcewie. Zwolniony po wybuchu wojny niemiecko sowieckiej

Ponownie skazany na pobyt w łagrach po 17 lipca 1945 r. Do Polski wrócił w grudniu 1948 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej

Medal Wojska

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Krajewski K., Jan Borysewicz “Krysia” “Mściciel” 1913-1945, Warszawa 2013, s. 63, 191;

“Orzeł Biały”, r. XXX, 2019, nr 3 (327), s. 9;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 4, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 4;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3-4936 (stara sygnatura).

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?