Dowal, Ludwik

Ludwik Dowal

pseud. Bohun

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1922-04-02
Miejsce urodzenia:Nowa Wieś
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Zaprzysiężony na początku 1944 r. Żołnierz 12 Oszmiańskiej Brygady “Cerbera”, służył jako sanitariusz najpierw w plutonie Olechnowicza “Marsa”. Brał udział w kilku walkach z oddziałami niemieckimi i litewskimi.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-02-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:12 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w operacji “Ostra Brama”. Jego oddział obstawiał szpital polowy w Szwajcarach, a “Bohun” asystował przy operacjach. Następnie oddział dotarł do Puszczy Rudnickiej, gdzie się rozproszył.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Sylwester Romanowski

Wacław Kowalonek

 

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:

Przechodził przeszkolenie w ramach 361 Zapasowego Pułku Piechoty.

Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Więzień sowieckich łagrów od lipca 1944 r. do stycznia 1946 r. Początkowo internowany w Miednikach Królewskich, stamtąd przewieziony do Kaługi. Pracował przy wycince drzew w miejscowości Sieredniaki.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.38.27;

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.38.28;

Protokół przesłuchania świadka z 05.10.2005 [w:] sygn. akt S 94.01.zk, k. 5667-5671;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3-2982 (stara sygnatura).

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?