Jaworski, Adam

Adam Jaworski

pseud. Czapla

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1926-02-04
Miejsce urodzenia:Hoduciszki/ pow. Święcany
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Kazimierz
Imię matki:Władysława
Nazwisko panieńskie matki:Szymkiewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Do wybuchu wojny uczęszczał do szkoły w Święcianach.

W czasie wojny:

Po przesiedleniu do Podbrodzia kontynuuje naukę do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej.

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Od 11.1941 r. pracował w nadleśnictwie.

Po wojnie:

Pracował w administracji finansowej do przejścia na emeryturę.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Zaprzysiężony 1.02.1943 r. w siatce konspiracyjnej święciańskiego Obwodu AK. Był łącznikiem komendy oraz kolportował prasę konspiracyjną, broń i amunicję. Uczestniczył w działaniach grupy dywersyjnej, gdzie przeszedł szkolenie wojskowe, brał udział w zdobywaniu broni, amunicji i wyposażenia wojskowego.

Żołnierz 36 Brygady “Żejmiana” od 06.1944 r., uczestniczył w akcjach Brygady m.in. w bitwie pod Krawczunami-Nowosiółkami.

Data zaprzysiężenia:1943-02-01
Czasookres:1943-02-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Łącznik Komendy Obwodu, kolporter

Oddział względnie pion organizacyjny:36 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po rozbrojeniu jednostki aresztowany przez NKWD. Ucieka z konwoju jeńców.

Wiosną 1945 r. ponownie aresztowany przez NKWD. Wykupiony z więzienia wyjeżdża na teren centralnej Polski.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Armii Krajowej

Krzyż Partyzancki

Medal Zwycięstwa i Wolności

Medal Wojska

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.38.31;

Lejman T., Niepełny wykaz uczestników 23 Ośrodka Dywersyjnego służących w latach 1941-1945, (bdmw), w zbiorach Tomasza Lejmana;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 3, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 23;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 4, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 178;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3 5882.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?