Berger, Tadeusz

Tadeusz Berger

pseud. Niski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1909-00-00
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1944-03-02
Miejsce śmierci:Wólka Sichowska
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik rezerwy piechoty
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Do momentu rozpoczęcia wojny był studentem Politechniki Lwowskiej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od września 1943 r. działał w konspiracji lwowskiej. Przydzielony został do Kedywu, (Wydział VIII) 2 marca 1944 r. dowodzony przez niego pluton został wyznaczony do udania się do Sichowa. Było to miejsce koncentracji oddziałów polskich szykowanych do ataku odwetowego na okoliczne oddziały UPA. W drodze na miejsce zbiórki pluton “Niskiego” natknął się niespodziewanie na drużynę z Łyczakowa maszerującą do Sichowa na koncentrację. Niefortunnie między obiema grupami doszło do strzelaniny w wyniku której śmierć poniósł “Niski”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca plutonu Kedywu

Oddział względnie pion organizacyjny:Kedyw Obszaru i Okręgu Lwów AK
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

Działał w konspiracji ZWZ-AK na Lubelszczyźnie. Spalony na swoim terenie został przerzucony do Lwowa.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Komendant Podrejonu Spiczyn

Oddział względnie pion organizacyjny:Podrejon Spiczyn Obwodu Lubartów Inspektoratu AK Lublin
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 456;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 376, 422;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 192;

Węgierski J., Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej 1941-1944, Kraków 1997, s. 371, 376.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?