Bistroń, Julian

Julian Bistroń

pseud. Godzięba [Godziemba]

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Bystroń
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1907-11-07
Miejsce urodzenia:Tarnopol
Data śmierci:1978-05-07
Miejsce śmierci:Toruń
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Julia
Nazwisko panieńskie matki:Friedel
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data: 1944-05-03
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Zdał maturę w  Korpusie Kadetów.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Służył w Wojsku Polskim w stopniu porucznika od 1931 r.

W czasie wojny:

Brał udział w Wojnie Obronnej 1939 r.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

26.03.1944 r. został skierowany na zastępcę komendanta Inspektoratu Połnocno-Zachodniego. Zgrupowanie Północ. Dowódca 4 kompanii 19 pp oddziałów leśnych “Warta”, działającej w rejonie Cieszanowa-Narola (do 31.07.1944 r.)

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-00-00 - 1944-00-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:OL "Warta", 19 pp, 4 komp.
Okręg:Okręg Tarnopol, Okręg Lwów
Przydział: Okręg AK Lwów, Zgrupowanie AK Północ, Zgrupowanie Oddziałów Partyzanckich „Warta”
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Został wcielony do ludowego Wojska Polskiego, z którego zbiegł.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez NWKD. Wrócił do Tarnopola w 1948 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

CDCN, Archiwum Tarnopolskie Czesława Blicharskiego, Cz. Blicharski, Słownik Biograficzny Tarnopolan, t. I, sygn. 1320/6/1A, s. 66;

Mazur G., Skwara J., Węgierski J., Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1946, Katowice 2007, s. 429;

Markowski D. K., Lwów 1944, Warszawa 2021, s. 100, 111-112, 127, 217;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2015, nr 22, s. 12;

Węgierski J., Oddziały Leśne “Warta” Obszaru Lwowskiego Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie, Kraków 1998, s. 11, 44;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 200, 267.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?