Czajkowski, Marian Bolesław

Marian Bolesław Czajkowski

pseud. Tomasz

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Bolesław
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1947-02-00
Miejsce śmierci:Czukotka
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Po maturze ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie oraz Szkołę Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. Posiadał tytuł naukowy magistra.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Walczył jako ochotnik w 14 pu podczas kampanii 1920 roku. Ukończył Szkołę Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu, otrzymał przydział do 6 psk w Żółkwi.

W czasie wojny:

W kampanii wrześniowej walczył w 1 p. kaw. KOP.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował jako sędzia w Sądach Grodzkich.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Od 12.1939 roku należał do ZWZ. W 1942 roku został dowódcą szwadronu w 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich na terenie Lwowa. W 04.1942 roku aby uniknąć aresztowania, przeniesiono go do Biłki Szlacheckiej na funkcję dowódcy ośrodka “B”. Poprowadził główną grupę uderzeniową do Zuchorzyc do walki z oddziałami UPA.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Komendant rejonu I Dzielnicy “Aster”, dowódca zgrupowania wiejskiego w dzielnicy wschodniej w Biłkach Szlacheckich.

Oddział względnie pion organizacyjny:OL "Warta", 14 pu
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Komendant Dzielnicy Wschodniej od 20.02.1945 r.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W trakcie walk podczas kampanii wrześniowej dostał się do niewoli sowieckiej. Ponownie został aresztowany 15.07.1945 roku przez NKWD. Otrzymał wyrok 10 lat więzienia.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Dzieje Ułanów Jazłowieckich, (red.) Tym J. S., Warszawa 2019, s. 320-322, 324;

Pempel S., W sprawie lwowskiej burzy, “Lwów i Kresy”, nr 4 (57), październik 1988, s. 32;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 110;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2014, nr 18, s. 5;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 30, 32, 66, 69-70, 72-73, 81, 83-84, 98, 103-105, 244, 246, 257-259, 361, 372-373, 376;

Węgierski J., Oddziały Leśne “Warta” Obszaru Lwowskiego Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie, Kraków 1998, s. 11;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 62, 63, 120, 125, 128, 129, 130, 132-135, 139, 151, 152, 164, 165, 181-186, 199, 209, 221-223, 230, 264, 266, 270.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?