Modlinger, Marcin

Marcin Modlinger

pseud. Asesor

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Modliński, Kazimierz Frazik (podczas okupacji niemieckiej)
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1897-00-00
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:1979-03-22
Miejsce śmierci:Zabrze
Miejsce pochówku: Cmentarz p.w. św. Józefa
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: major
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1917 r. powołany do armii austriackiej. Ukończył szkołę oficerską. Brał udział w walkach na froncie rosyjskim oraz w obronie Lwowa w ramach 19 pp. Po
ucieczce z niewoli ukraińskiej wstąpił do POW. W latach 20-tych służył w 39 pp., a w 1922 r. został przeniesiony do rezerwy.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Kwatermistrz 47 pułku artylerii haubic.

Miejsce pracy
Przed wojną:

W okresie międzywojennym pracował w Kolejach Państwowych.

W czasie wojny:

Pracował jako pomocnik elektromontera.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 1941 r. włączył się w działalność AK w rejonie Lwowa. Dowódca 4 szwadronu [3 plutonu] w Oddziałach Leśnych “Warta” 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w Krzywczycach.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca plutonu

Oddział względnie pion organizacyjny:OL "Warta", 14 p.uł., 4 szw., 3 plut.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Podczas akcji “Burza”, jego oddział wspierał żołnierzy radzieckich w trakcie walk o Lwów. Walczył w Krzywczycach i Winnikach.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Po 1944 r. służył w (L)WP, jako kwatermistrz w 47 p. haubic. Brał udział w bitwach o Wał Pomorski i pod Szczecinem.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 1939 r. był więźniem sowieckim.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Dzieje Ułanów Jazłowieckich, (red.) Tym J. S., Warszawa 2019, s. 321-323;

Gromnicki J., Jazłowieccy to ułani… Wykaz żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich służących w Pułku w latach 1918-1947, bdmw, s. 131;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 115;

Rychter J., Spis dowódców ZWZ-AK, (bdmw), rękopis w zbiorach MAK;

Tomaszewski B., Węgierski J.,  Zarys Historii Lwowskiego Obszaru ZWZ-AK, Warszawa 1987, s. 21;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2014, nr 18, s. 4;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 32, 88, 97-98,106, 277, 285, 289, 304;

Węgierski J., Oddziały Leśne “Warta” Obszaru Lwowskiego Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie, Kraków 1998, s. 11;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 8, 121, 198, 210, 215, 220, 270, 271, 278.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?