Dziewulski, Władysław

Władysław Dziewulski

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1878-09-02
Miejsce urodzenia:Warszawa
Data śmierci:1962-02-06
Miejsce śmierci:Toruń
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Klemens Eugeniusz
Imię matki:Aniela
Nazwisko panieńskie matki:Krauze
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1897 r. ukończył V Gimnazjum Klasyczne w Warszawie i podjął studia matematyczno-fizyczne na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1902-1903 (oraz później 1907-1908) przebywał na stypendium w Obserwatorium Uniwersytetu w Getyndze.

W 1906 r. złożył na Uniwersytecie Jagiellońskim pracę doktorską. Habilitację uzyskał w 1916 r.

W 1920 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego na USB w Wilnie. W 1921 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Po repatriacji pracował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był założycielem Obserwatorium Astronomicznego UMK.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Od 1903 r. pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim, początkowo w Katedrze Astronomii potem (w latach 1909-1919) w Obserwatorium Astronomicznym.

Pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (1921-1922), rektora (1924-1925), prorektora (1925-1928) oraz dyrektora uniwersyteckiego obserwatorium astronomicznego na USB w Wilnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Brał udział w tajnym nauczaniu w zakresie szkolnictwa średniego. Prowadził zajęcia z astronomii oraz kierował Uniwersyteckim Ośrodkiem Tajnego Nauczania.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fedorowicz Z., Trzydzieści lat mego pobytu w Wilnie 1914-1914, Bydgoszcz 2010, s. 258;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 1, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 121-123.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?