Świrkowski, Romuald

Romuald Świrkowski

pseud. Tarcza, Romulus

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1886-10-20
Miejsce urodzenia:Perszukszta (rej. Święcany, Litwa)
Data śmierci:1942-05-05
Miejsce śmierci:Ponary-Wilno (Litwa)
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył Akademię Duchowna w Sankt Petersburgu (1911‑2),

Był studentem filozofii i teologii w Seminarium Duchownym w Wilnie (1905‑9)

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

proboszcz parafii Rukojnie dek. Turgiele (1912)

proboszcz parafii Miory dek. Miory (1927-32), Szczuczyn dek. Lida (1912-27),

proboszcz parafii Słonim dek. Słonim (1932-36)

W czasie wojny:

proboszcz parafii pw. św. Ducha w Wilnie dek. Wilno (1941-42),

kapelan sióstr wizytek przy kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego i św. Franciszka Salezego w Wilnie (1936-41),

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Poseł i sekretarz prezydium Sejmu Wileńskiego Litwy Środkowej,

Diecezjalny sekretarz Akcji Katolickiej (1936‑9)

 

W czasie wojny:

Od  09.1939 przedstawiciel Kurii Arcybiskupiej w Wileńskim Dowództwie WP

Przedstawiciel Kurii Arcybiskupiej w Wileńskim Dowództwie Służby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej ZWZ AK oraz Okręgowej Delegaturze Rządu

Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Włącza się w działalność konspiracyjną Służby Zwycięstwu Polsce i Związku Walki Zbrojnej AK oraz Okręgowej Delegatury Rządu.

W jego mieszkaniu odbywały się spotkania dowództwa wileńskiego SZP i ZWZ. Brał udział w akcji pomocy prześladowanym Żydom — udzielał fikcyjnych chrztów, dostarczał dowody tożsamości, ułatwiał schronienie.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

kapelan Komendy Okręgu Wileńskiego AK.

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany przez Niemców 15.01.1942. Przetrzymywany w więzieniu Łukiszki w Wilnie. Torturowany. Oskarżono go o przynależność do kierownictwa wileńskiego ZWZ”.

Dnia 5.05.1942 r. został zamordowany przez Litwinów w  Ponarach, w grupie Żydów i młodych Polaków z więzienia Łukiszki.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Głos Kresowian. Biuletyn Informacyjny kresowego Ruchu Patriotycznego”, nr 11, 2003, s. 21-23;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 1, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 68-69;

Tomkiewicz M., Zbrodnia w Ponarach, 1941-1944, Warszawa 2008, s. 164.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?