Lewicki, Jan

Jan Lewicki

pseud. Zawisza

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1907-03-03
Miejsce urodzenia:Łojowa/pow. Nadwórna
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uzyskał wykształcenie wyższe, inżynier.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1931 r. uczęszczał do Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii. W 1932 r. służył w 11 pal.

W czasie wojny:

W kampanii wrześniowej był żołnierzem 50 dal wchodzącego w skład 20 pal.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

W okresie 1932-1937 był zastępcą komendanta powiatowego Związku Strzeleckiego w miejscowości Rudki. Następnie został komendantem Związku w Mościskach. Należał do Obrony Narodowej.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

W 1942 r. w Mościskach rozpoczął działalność w NSZ. Od 04.1943 r. był dowódcą plutonu w rejonie Krzemieniec.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Po przejściu do AK początkowo nie wywiązywał się należycie ze swoich obowiązków. Mimo to 01.05.1945 r. zastąpił kapitana “Sulimę” na stanowisku dowódcy batalionu “C”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Zastępca komendanta Inspektoratu Lwów, adiutant kapitana “Sulimy”.

Oddział względnie pion organizacyjny:OL "Warta"
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Zastępca mjr Szredzkiego prezesa Rejonu Południowego WiN.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Został aresztowany 01.06.1946 roku.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 388, 390-391;

Węgierski J., Armia Krajowa na Zachód od Lwowa, Kraków 1993, s. 18, 183;

Węgierski J., Oddziały Leśne “Warta” Obszaru Lwowskiego Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie, Kraków 1998, s. 82;

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Dział Rękopisów, Archiwum dowództwa Oddziałów Leśnych „Warta” Obszaru Lwów Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie cz. 1, Rkps Akc. 145/99, s. 103.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?