Adamowski, Jan

Jan Adamowski

pseud. Brytan, Szpak

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Hołownicki
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1909-12-16
Miejsce urodzenia:Kochawina
Data śmierci:1997-03-07
Miejsce śmierci:Nowy Sącz
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Wacław
Imię matki:Teodora
Nazwisko panieńskie matki:Schneiberg
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył II gimnazjum w Stryju. W 1933 r. rozpoczął studia na Wydziale Prawa UJK we Lwowie. W czasie studiów otrzymał stypendium Gołuchowskiego i zapisał się na studia dyplomatyczne 3-letnie przy Wydziale Prawa.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W latach 1932-1933 odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu, a następnie w stopniu kaprala podchorążego w 13 pal w Równym. Po odbyciu kilku ćwiczeń w 1937 r. otrzymał rangę podporucznika z przydziałem do 12 pal w Złoczowie. W lipcu 1939 r. został powołany na sześciotygodniowy Kurs Oficerów Zwiadowczych Dywizjonu do Szkoły Podchorążych Artylerii we Włodzimierzu, a po kursie został zmobilizowany do 5 Pułku Artylerii we Lwowie.

W czasie wojny:

Podczas wojny obronnej służył w zapasowej baterii 5 Pułku Artylerii we Lwowie, na stanowisku oficera ogniowego baterii. Walczył aż do przyjścia sowietów do Lwowa 23 września 1939 r.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Po ukończeniu studiów został oddelegowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na staż do Konsulatu Generalnego w Zagrzebiu (Jugosławia).

W czasie wojny:
Po wojnie:

Po wojnie ukrywał się przed NKWD pod zmienionym nazwiskiem od 15.08.1945 r. do 22.06.1992 r. 1 września 1946 r. otrzymał stanowisko radcy prawnego w Spółdzielni Owocarsko-Warzywnej w Tymbarku. Od 1 stycznia 1947 r. pracował w Liceum Rolniczo-Górskim w Łosinie Górskiej. Następnie w tej samej miejscowości pracował jako kierownik w Zakładach Przemysłu Drzewnego. W 1958 r. został przeniesiony na stanowisko Przewodniczącego Komisji Planowania Gospodarczego w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Limanowej. 20 maja 1961 r. otrzymał stanowisko radcy prawnego w PZGS “Samopomoc Chłopska”, a po reorganizacji w pionie w Zakładach Handlowych WZGS w Nowym Sączu i GS w Nawojnej. 26 października 1976 r. przeszedł na emeryturę, zatrzymując 1/2 etatu w Zakładzie Obrotu Artykułami Przemysłu Lekkiego WZGS.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

W czasie studiów należał do Akademickiego Związku Zbliżenia Międzynarodowego “Liga”.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Był członkiem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Ogólnopolskiego Okręgu Żołnierzy Armii Krajowej im. “Orląt Lwowskich” w Krakowie.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Zaprzysiężony przez mjr. Jabłońskiego ps. Radca 20.08.1941 r. działał w BIP oraz III Oddziale (operacyjno-szkoleniowym) sztabu Okręgu. W kwietniu 1944 r. został odkomenderowany na teren Inspektoratu Gródek Jagielloński, aby w rejonie Rudki, Komarno, Buczały zorganizować oddziały leśne 26 pp AK. Został dowódcą 10 kompanii, której celem była ochrona ludności Buczał przed UPA.

Data zaprzysiężenia:1941-08-20
Czasookres:1941-08-20 - 1944-07-30
Pełnione funkcje:

Dowódca kompanii od 04.1944 r. do 31.07.1944 r.

Oddział względnie pion organizacyjny:BIP; III Oddział; 26 pp AK, 10 komp.
Okręg:Okręg Lwów
Przydział: Okręg AK Lwów, Zgrupowanie AK San, Zgrupowanie Oddziałów Partyzanckich „Warta”
Komenda Okręgu AK Lwów, Inspektorat Zachodni
Obwód AK Gródek Jagielloński, Obwód AK Rudki-Komarno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

W czasie walk z Niemcami dowodząc oddziałem, zniszczył czołg i zdobył plany zaminowania linii obrony nad Dniestrem, które przekazał wojskom sowieckim. W sierpniu 1946 r. ostatnim transportem ewakuacyjnym wyjechał do Krakowa, a stamtąd do Tymbarku.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Złoty Krzyż Zasługi, nr leg. 496092

Zasłużony działacz Frontu Jedności Narodu, nr leg. 103/80

Srebra odznaka “Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej, nr leg. 12536

Złota odznaka “Za zasługi dla województwa nowosądeckiego”, nr leg. 2928-1-82

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0507;

Markowski D. K., Lwów 1944, Warszawa 2021, s. 112, 131, 135-136, 219;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 122;

ŚZŻAK Okręg Lwów (Kraków), teczka Jana Adamowskiego;

Węgierski J., Armia Krajowa na Zachód od Lwowa, Kraków 1993, s. 6, 139;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 115, 239, 268.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?