Adamowski, Jan

Jan Adamowski

pseud. Brytan

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1911-00-00
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył II gimnazjum w Stryju. Magister prawa, absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

W trakcie kampanii wrześniowej przydzielony do 12 PAL w Złoczowie. Brał udział w obronie Lwowa jako oficer 5 PAL.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Pracował w Wydziale III Sztabu Komendy Okręgu, następnie dowódca 10 kompanii w 26 pp AK. Oddział 3 stacjonował w Buczałach, Malinowie i Jasionowie w zachodniej części Obwodu Rudki-Komarno. Był także dowódcą samoobrony w m. Buczał.

 

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca kompanii od 04.1944 r. do 31.07.1944 r.

Oddział względnie pion organizacyjny:26 pp AK, 10 komp.
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w akcji “Burza” razem z 26 pp., w trakcie akcji jego oddziałowi udało się pozyskać plany obrony niemieckiej na linii Dniestru, które następni zostały dostarczone do sztabu wojsk radzieckich.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW I/0507;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 122;

Węgierski J., Armia Krajowa na Zachód od Lwowa, Kraków 1993, s. 6, 139;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 115, 239, 268.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?