Matyszewski, Tomasz

Tomasz Matyszewski

pseud. Andrzej, Bas, Ćwikła, Junak, Puf

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1912-12-19
Miejsce urodzenia:Sieciechów
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył seminarium nauczycielskie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Absolwent Dywizyjnego Kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty 4 pp w Kielcach. Zgłosił się do Drużyn Roboczych, które wkrótce przekształcono na Junackie Hufce Pracy. Był tam dowódcą kompanii, później kwatermistrzem oraz zastępcą dowódcy VI batalionu.

W czasie wojny:

Wziął udział w kampanii wrześniowej w szeregach VI batalionu. Po jego rozwiązaniu w dniu 18.09.1939 r. zgłosił się do Zgrupowania “Brzoza”.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

W 1940 r. dołączył do NOW i został skierowany do Starachowic, gdzie działał jako instruktor szkolenia wojskowego. W 1942 r. dotarł do Warszawy i Komenda Główna NOW w 1943 r. skierowała go do Lwowa. Został komendantem Dzielnicy Śródmieście, miał za zadanie odtworzyć struktury organizacji po masowych aresztowaniach.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Po scaleniu NOW z AK kontynuował działalność w Dzielnicy Śródmieście jako oficer organizacyjny komendy. Następnie dowódca 8 kompanii w 26 pp AK. Oddział stacjonował w Milczycach, związany był z Obwodem Gródek Jagielloński. Od jesieni 1944 r. dowódca kompanii “C8” oddziałów leśnych Obszaru Lwowskiego “Warta”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Oficer operacyjny, dowódca kompanii.

Oddział względnie pion organizacyjny:26 pp AK, 8 komp.; OL "Warta", komp. "C8"
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Virtuti Militari V klasy

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Cracovia Leopolis”, nr S, Kraków 2001, s. 50-51;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW1_05423;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2014, nr 17, s. 12;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2015, nr 22, s. 12;

Węgierski J., Armia Krajowa na Zachód od Lwowa, Kraków 1993, s. 6, 49-50, 195;

Węgierski J., Oddziały Leśne “Warta” Obszaru Lwowskiego Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie, Kraków 1998, s. 8-9, 11, 15-16, 22-24, 26, 30, 39-40, 47, 54-55, 81, 86-87, 90, 92-93, 95, 110, 145, 149, 157;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 115, 268;

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Dział Rękopisów, Archiwum dowództwa Oddziałów Leśnych „Warta” Obszaru Lwów Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie cz. 1, Rkps Akc. 145/99, s. 103.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?