Janowicz, Jan

Jan Janowicz

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1893-00-00
Miejsce urodzenia:Giełucie/ Żmudź
Data śmierci:1964-01-16
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku: Cmentarz Komunalny w Olsztynie
Rodzice
Imię ojca:Marcjan
Imię matki:Krystyna
Nazwisko panieńskie matki:Butkiewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Początkowo pobierał prywatne nauki w domu. W 1913 r. ukończył gimnazjum w Szawlach i wstąpił na wydział lekarski uniwersytetu w Dorpacie. W 1917 r. ukończył studia. Jesienią 1920 r. nostryfikował dyplom na Uniwersytecie Warszawskim. Po zwolnieniu z wojska, uczył się także w Berlinie i Paryżu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Po studiach wstąpił do korpusu gen. Dowbór-Muśnickiego. W 1920 r. jako chirurg polowy wziął udział w bitwie pod Warszawą. W 1922 r. zwolnił się z wojska.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Lekarz w Szpitalu Kolejowym na Wilczej Łapie (Wilno). Od 1931 r. do 1945 r. Ordynator oddziału chirurgicznego tego szpitala (operował także w innych szpitalach wileńskich oraz w prywatnej klinice w Alei Róż 2, praktykował prywatnie w zakresie chirurgii i urologii).

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:

W czasie okupacji w jego domu odbywały się wykłady i egzaminy tajnej szkoły teatralnej Czesława Szpakiewicza. Pomagał Żydom.

Po wojnie:

Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego, członek Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgicznego.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Lekarz okręgu wileńskiego AK, operował rannych.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Lekarz

Oddział względnie pion organizacyjny:OW AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

W czasie “Burzy” kierował polowym szpitalem w Kolonii Wileńskiej.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

Order Sztandaru Pracy II klasy

Złota Odznaka Zasłużony dla Warmii i Mazur

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fedorowicz Z., Trzydzieści lat mego pobytu w Wilnie 1914-1944, Bydgoszcz 2010, s. 261;

“Wileńskie Rozmaitości”, nr 1 (57), 2000.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?