Piestrzyński, Bogdan

Bogdan Piestrzyński

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1922-06-10
Miejsce urodzenia:Bydgoszcz
Data śmierci:2006-04-29
Miejsce śmierci:Bydgoszcz
Miejsce pochówku: Cmentarz na Bielawkach; Bydgoszcz
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Bronisława
Nazwisko panieńskie matki:Szumska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył szkołę powszechną w Wieluniu, następnie uczył się w gimnazjum w Wilnie.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Zdał maturę oraz ukończył Szkołę Inżynierską w Szczecinie z dyplomem inżyniera budownictwa-konstruktora.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Projektował i przebudowywał kilkanaście kościołów oraz m.in. Filharmonię Pomorską.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Należał do harcerstwa. W 1938 r. został zastępowym 4 Kresowej Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Prezes Wileńsko-Nowogródzkiego Koła ŚZŻAK w Okręgu Bydgoskim.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Żołnierz 4 Brygady AK “Narocz”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:4 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Wziął udział w walkach o Wilno.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Aresztowany w 07.1944 r., następnie wywieziony do Kaługi. Wrócił do kraju w 01.1946 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Wileńskie Rozmaitości”, 2006, nr 6 (99), s. 100.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?