Kiersnowski, Jerzy

Jerzy Kiersnowski

pseud. Kobuz

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1923-12-05
Miejsce urodzenia:Czermierówka
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Gustaw
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Haciska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: plutonowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Gimnazjum im. Zygmunta Augusta w Wilnie, gdzie w 1941 r. zdał maturę.

W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1946 r. rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, które ukończył w 1949 r. Pozostał na uczelni i pracował naukowo i pedagogicznie.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował w Politechnice Wrocławskiej.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Współorganizator i wiceprzewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ “Solidarność”.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-00-00-1944-11-00
Pełnione funkcje:

strzelec, łącznik

Oddział względnie pion organizacyjny:77 pp AK, 2 komp.
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Uczestnik operacji “Ostra Brama”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W kwietniu 1944 r. wpadł w ręce Niemców wioząc kabury do pistoletów. Wykupiony przez władze AK.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

1945-01-02- aresztowany przez NKWD. Przeszedł więzienie w Łukiszkach. Wywieziony do Zagłębia Donieckiego, gdzie pracował w kilku łagrach. W końcu grudnia 1945 r. przewieziony do Poznania i zwolniony.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej;

Krzyż Walecznych;

Krzyż Partyzancki;

Złoty Krzyż Zasługi;

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;

Medal Komisji Edukacji Narodowej;

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Wileńskie Rozmaitości”, 2008, nr 6(111) s. 163;
Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 4, s. 163;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3-6847.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?