Jaworski, Tadeusz

Tadeusz Jaworski

pseud. Tarzan

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1924-08-02
Miejsce urodzenia:Górki/ pow. Święciany
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Kazimierz
Imię matki:Władysława
Nazwisko panieńskie matki:Szymkiewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:

X Gimnazjum Polskie w Wilnie

Po wojnie:

Uczył się w Gimnazjum Rolniczo-Hodowlanym w Orontowiczach.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracownik tartaku w Podbrodziu

Po wojnie:

Z uwagi na zły stan zdrowia w 1956 r. uznano go za inwalidę niezdolnego do pracy.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Zajmował się transportem broni i amunicji, kolportował prasę podziemną. Uczestniczył w akcjach małego sabotażu. W maju 1944 r. skierowany do 36 Brygady “Żejmiana” Brał udział w bitwie pod Krawczunami.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-01-00-1944-07-00
Pełnione funkcje:

Łącznik

Oddział względnie pion organizacyjny:36 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Internowany od lipca 1944 r. w Miednikach. Następnie wywieziony do Kaługi, z której przewieziono go do Sierdniaków. Powrócił do Polski w styczniu 1946 r. w wagonie sanitarnym z powodu choroby.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej;

Krzyż Partyzancki;

Odznaka Weterana Walk o Niepodległość

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.38.31;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 4, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 162-163;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2008, nr 6 (111) s. 162-163.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?