Skłodowski, Zbigniew

Zbigniew Skłodowski

pseud. Kura

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1920-01-01
Miejsce urodzenia:Towianki
Data śmierci:1942-06-13
Miejsce śmierci:Ponary
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Stanisław
Imię matki:Zofia
Nazwisko panieńskie matki:Abramowicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Od 1936 r. uczęszczał do Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Kownie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

Należał do tajnego harcerstwa. Na początku lat trzydziestych objął nadzór nad całością harcerstwa w Wiłkomierzu.  Utworzył  tzw. drużynę “Słoneczną”, prowadzoną później przez Witolda Czerka. W 1937 r. został skierowany na kurs drużynowych w Ośrodku Szkoleniowym ZHP w Górkach Wielkich. Po jego odbyciu zorganizował Drużynę im. Księcia Józefa Poniatowskiego.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Od września 1939 r. pomagał internowanym polskim żołnierzom oraz uchodźcom. Zachęcał także do udzielania takiej pomocy poprzez pismo “Zarzewie”. Po zajęciu Litwy Kowieńskiej przez Związek Radziecki był współinicjatorem zmiany nazwy harcerstwa na Polską Organizację na Litwie. Powstała nowa nazwa harcerstwa ułatwiła prowadzenie działalności konspiracyjnych tj.: organizacja broni, prowadzenie szkoleń wojskowych, drukowanie i kolportowanie. Po aresztowaniu  T. Kognowickiego przejął kierownictwo nad Szarymi Szeregami. Jako nowy komendant organizował szkolenia wojskowe, przerzuty żołnierzy i osób represjonowanych. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej walczył obronie Kowna w litewskim oddziale.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Szare Szeregi
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Siostra Kalina Anna Skłodowska Antonowicz – żołnierz AK – patrz biogram

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Został aresztowany przez litewską Saugumę i Gestapo, a następnie po długotrwałych torturach rozstrzelany w Ponarach 13 czerwca 1942 r.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami (pośmiertnie)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

„Przegląd Wschodni”, t.XIV, z 1(53), 2015;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 4, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 46-47;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2005, nr 5 (92), s. 46-47.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?