Jaszczołt, Zbigniew Bolesław

Zbigniew Bolesław Jaszczołt

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1921-05-07
Miejsce urodzenia:Warszawa
Data śmierci:2005-03-07
Miejsce śmierci:Londyn (Anglia)
Miejsce pochówku: Cmentarz Gunnersbury; Londyn (Anglia)
Rodzice
Imię ojca:Władysław
Imię matki:Wanda
Nazwisko panieńskie matki:Malinowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data: 1944-11-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:

W 1940 r. zdał maturę w Gimnazjum OO. Jezuitów w Wilnie.

Po wojnie:

Ukończył architekturę na Polish University College.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

Wziął udział w wojnie obronnej jako kierowca w 36 pp Legii Akademickiej. Od 05.1942 r. służył w WP, 6 Dywizja “Lwów”. Wraz z nią w 08.1942 r. wyjechał do Persji, później do Iraku i w 03.1943 r. ukończył tam szkolenie jako podchorąży. Następnie został skierowany do 5 Kresowej Dywizji Piechoty i jako jej żołnierz walczył pod Monte Cassino oraz pod Ankoną. W 01.1945 r. odkomenderowany do 16 Pomorskiej Brygady Piechoty, zaś w 04.1945 r. do włoskiego oddziału partyzanckiego “Maiella”. W 10.1945 r. wrócił do 5 KDP i służył m.in. jako instruktor kursu dowódców plutonów rozpoznawczych.

Po wojnie:

W 05.1946 r. oddelegowany na studia w Bejrucie, gdzie miał obserwować agentów PRL z polecenia kontrwywiadu Drugiego Oddziału. W 08.1947 r. skierowany do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia w Londynie. Zdemobilizowany we 09.1949 r.

Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Pracował jako architekt w wielu państwach, m.in. w Australii, Emiratach Arabskich, Szwecji.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Należał do Royal Institute of British Architects.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Należał do SZP.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W okresie 1940-1941 należał do ZWZ.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

36 pp Legii Akademickiej, 6 Dywizja “Lwów”, 5 Kresowa Dywizja Piechoty, 16 Pomorska Brygada Piechoty, Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia w Londynie.

Niepolskich:

Oddział włoskiej partyzantki “Maiella”.

Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 06.1941 r. aresztowany przez NKWD i wywieziony do Kraju Ałtajskiego.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych

Złoty Krzyż Zasługi

Krzyż Monte Cassino

Medal Wojska (dwukrotnie)

Croce Al Valore Militare (Włochy)

Medal za Wojnę 1939-1945 (Wielka Brytania)

Gwiazda Italii (Wielka Brytania)

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 4, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 35-36;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2005, nr 3 (90), s. 18;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2005, nr 4 (91), s. 35-36.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?