Podrez, Edward

Edward Podrez

pseud. Kres

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1926-08-07
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:2001-03-04
Miejsce śmierci:Wrocław
Miejsce pochówku: Cmentarz Grabiszyński we Wrocławiu
Rodzice
Imię ojca:Kazimierz
Imię matki:Helena
Nazwisko panieńskie matki:Iwaszko
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapral podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Szkolony w tajnej szkole oficerskiej podczas okupacji niemieckiej.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Brał udział w akacjach bojowych 6 Brygady “Konara”

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-06-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:6 WB AK, 4 komp., 1 plut., 7 druż.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po rozbrojeniu jego oddziału aresztowany przez NKWD. Przeszedł więzienie na Łukiszkach w Wilnie i na Łubiance w Moskwie.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Po ekspatriacji do Wrocławia aresztowany przez UB i więziony w Gdańsku i Wrocławiu.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618. 38.31;

Morelewski J. F., Pokolenie akowskie, Bydgoszcz 1995, s. 180;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2007, nr 4,5 (103,104), s. 127.
Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 4, s. 127

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?