Czaplo, Kazimierz

Kazimierz Czaplo

pseud. Irys

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1927-03-04
Miejsce urodzenia:Lida
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Julian
Imię matki:Maria
Nazwisko panieńskie matki:Judycka
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1939 r. ukończył szkołę powszechną w Lidzie i rozpoczął naukę w Gimnazjum Osadników tamże.

W czasie wojny:

W 1940 r. jego gimnazjum zostało przekształcone w dziesięciolatkę. Uczęszczał do niej do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej. Kontynuował naukę w tajnych kompletach.

Po wojnie:

Uczył się w Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza we Włocławku, w 1948 r. zdał maturę. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1953 r. otrzymał nakaz pracy w Zarządzie Budownictwa Wojskowego, gdzie był inspektorem nadzoru w stopniu oficerskim. W 1956 r. rozpoczął pracę w wykonawstwie i Biurach Projektów w Białymstoku. W 1989 r. przeszedł na emeryturę.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

Należał do ŚZŻAK, gdzie był wiceprezesem Zarządu Okręgu w Białymstoku. Czynnie uczestniczył w działaniach mających na celu upamiętnić AK.

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Zimą 1943 r. rozpoczął działalność konspiracyjną. W 02.1944 r. wstąpił do Oddziału Partyzanckiego “Antoniego”. Wraz z nim 27.02.1944 r. został wcielony do II Batalionu porucznika “Krysi” w 77 pp AK, 5 kompania. Uczestniczył we wszystkich akcjach batalionu. Wrócił do Polski w 1946 r.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1943-00-00 - 1944-07-18
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:II/77 pp AK 5 komp.
Okręg:Okręg Nowogródek
Przydział: Zgrupowanie Północ Okręgu Nowogródek AK
II/77 pp AK
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Wziął udział w Operacji “Ostra Brama”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po rozbrojeniu osadzony w Miednikach. 29.07.1944 r. został wywieziony do Kaługi. Po kryzysie przysięgowym trafił do obozu w Prudach, do 2 roboczego batalionu, gdzie pracował przy wyrębie lasu.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Armii Krajowej

Krzyż Partyzancki

Medal Wojska

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Krajewski K., Jan Borysewicz “Krysia” “Mściciel” 1913-1945, Warszawa 2013, s. 62, 89;

“Orzeł Biały”, r. XXXI, 2020, nr. 1 (337);

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 3, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 207;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2002, nr 3 (71), s. 207.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?