Januszkiewicz, Walentyna

Walentyna Januszkiewicz

pseud. Diana, Wala

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Bałachowicz
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1925-08-05
Miejsce urodzenia:Złoto
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Napoleon
Imię matki:Eleonora
Nazwisko panieńskie matki:Godowicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1948 r. zdała maturę. Próbowała rozpocząć się studia, ale mimo trzykrotnie otrzymanego dobrego wyniku na egzaminie wstępnym, nie została przyjęta z powodu jej akowskiej przeszłości.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracowała jako kasjerka w elektrowni w Brasławiu.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Po zaprzysiężeniu została przydzielona do Komendy Obwodu Brasław. Prowadziła łączność konspiracyjną, zazwyczaj wysyłano ją do Widz, Dukszt, Turmont. Ukończyła kurs sanitarny.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-05-00 - 1944-07-00
Pełnione funkcje:

Łączniczka, sanitariuszka.

Oddział względnie pion organizacyjny:Inspektorat B
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Udało jej się uniknąć aresztowania podczas rozbrajania. Nadal utrzymywała kontakty z M. Białokurem. Otrzymała od niego rozkaz wyjazdu do Turmont, następnie znów do Brasławia.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Wzięła udział w akcji jako sanitariuszka w Zgrupowaniu majora “Węgielnego”.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Michał Białokur “Lach” – odbierający przysięgę

doktor Berecki – prowadził kurs dla sanitariuszek w Brasławiu

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 1944 r. jej rodzice zostali aresztowani i wywiezieni w głąb ZSRR.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej

Odznaka Weterana Walk o Niepodległość

Odznaka Pamiątkowa Akcji “Burza”

Medal Wojska

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.38.22, s. 1;

Potocki M., Między Dźwiną a Wilią. Wspomnienia dowódcy Wileńskiego Zgrupowania nr 2 AK, Warszawa-Kraków 2015, s. 65;

SPP, Akta Głównej Komisji Weryfikacyjnej, sygn. KW3-362.

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 3, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 206;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2002, nr 3 (71), s. 206.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?