Nitecki, Józef

Józef Nitecki

pseud. Boruta, Orwid, Raczko

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Józef Zaborowski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1918-06-01
Miejsce urodzenia:Huta gm. Ejszyszki
Data śmierci:1999-12-19
Miejsce śmierci:Płock
Miejsce pochówku: Cmentarz parafialny w Czerminie k. Gąbina
Rodzice
Imię ojca:Wincenty
Imię matki:Józefa
Nazwisko panieńskie matki:Dziuk
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył szkołę powszechną w Ejszyszkach.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Jako ochotnik zgłosił się do służby wojskowej. W 1937 r. ukończył szkołę Podoficerów dla Małoletnich nr. 1 w Koninie. Przydzielony został do 41 pp w Suwałkach pełniąc funkcję dowódcy drużyny i zastępcy dowódcy plutonu. Na początku 1939 r. został wytypowany na dalsze szkolenie w Oficerskiej Szkole dla Podoficerów.

W czasie wojny:

W czasie kampanii wrześniowej dowodził na froncie plutonem III/41 pp pod Mławą i w obronie Warszawy. Po kapitulacji stolicy więziony w obozach niemieckich w Górze Kalwarii i Mińsku Mazowieckim. W wyniku wzajemnej wymiany między Niemcami a ZSRR jeńców pochodzących ze stref przez nich okupowanych został wydany Sowietom. Na Litwie uciekł z transportu w głąb Rosji.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 1941 r. nawiązał kontakt z ZWZ. Powierzono mu zadanie przygotowania organizacyjno-bojowego plutonu rezerwowego. Uczestniczył w akcji rozbicia Stuzpuntu żandarmerii niemieckiej w Horodnie.

1944-03-Z podległym mu plutonem przydzielony do 1 komp. V/77 pp AK i w jej ramach brał udział w walkach o Bieniakonie i Ejszyszki.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-00-00-1944-07-00
Pełnione funkcje:

Dowódca plutonu z sieci terenowej batalionu “Irena”

Dowódca kompanii

 

Oddział względnie pion organizacyjny:77 pp AK, 1 komp.
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Po zajęciu ziem wschodnich przez sowietów pozostał w konspiracji. Objął funkcję dowódcy kompanii w Zgrupowaniu nr 67 Ludwika Nienartowicza “Mazepy”w ramach Ochrony Ziem Wschodnich.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej;

Medal Wojska.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 3, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s 141-142;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2001, nr 4 (66), s. 134.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Wobec braku celowości dalszego oporu pod przybranym nazwiskiem w trybie “repatriacji” wyjechał do centralnej Polski i mieszkał w Wionczeminie.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?