Dauksza, Kazimierz

Kazimierz Dauksza

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1921-09-15
Miejsce urodzenia:Wojszyce
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

W 1934 r. ukończył szkołę powszechną w Zelwie, następnie uczęszczał do gimnazjum w Słonimie. Po jego ukończeniu rozpoczął w 1938 r. naukę w Państwowej Szkole Technicznej im. Józefa Piłsudskiego w Wilnie.

W czasie wojny:

Zdał maturę w 1941 r.

Po wojnie:

W 1946 r. rozpoczął studia na AGH w Krakowie.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Pracował w budownictwie.

Po wojnie:

W 1945 r. rozpoczął pracę w Ministerstwie Aprowizacji i Handlu w Warszawie. Po skończeniu studiów w 1951 r. otrzymał nakaz pracy w Częstochowie przy budowie Nowej Huty. W 08.1953 r. został dyrektorem technicznym budowy, a w 1954 r. dyrektorem naczelnym. W 1957 r. przeniesiono go do Łódzkiego Zjednoczenia Budownictwa na stanowisko dyrektora technicznego. Przeszedł na emeryturę w 1982 r.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Rozpoczął działalność konspiracyjną już w 1939 r. Należał do SZP.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W swoich rodzinnych stronach zajmował się we współpracy z miejscowymi kolejarzami przerzutem ludzi za granicę.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1941-00-00 - 1944-07-07
Pełnione funkcje:

Łącznik ze środowiskiem polskim w Kownie, Poniewieżu i Rosieniach.

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 3, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 163-164;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2002, nr 1 (69), s. 163-164.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?