Sikorska, Halina

Halina Sikorska

pseud. Stal

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1927-05-20
Miejsce urodzenia:Oszmiana
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Aleksander
Imię matki:Genowefa
Nazwisko panieńskie matki:Polonis
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Szkoła Powszechna i Gimnazjum Państwowe im. Jana Śniadeckiego w Oszmianie.

W czasie wojny:

Uczęszczała na komplety tajnego nauczania, gdzie w 1943 r. uzyskała małą maturę.

Po wojnie:

W czerwcu 1945 r. zdała maturę w Siemiatyczach, następnie rozpoczęła studia na UMCS w Lublinie, gdzie w 1951 r. otrzymała dyplom magistra chemii. w 1962 r. broni na tej samej uczelni pracę doktorską w zakresie nauk chemicznych, w 1972 r.- habilitację. Następnie prezydent RP nadał jej tytuł profesora nauk technicznych.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Od 1952 r. pracowała w Akademii Medycznej w Białymstoku. W latach 1963-1999 w Wyższej Szkole Inżynierskiej(Politechnice Białostockiej). A od 1999 r. jako profesor zwyczajny we Wszechnicy Mazurskiej w Olecku.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Doręczała meldunki w aptece i na plebanii w Graużyszkach, oraz w 8 WB AK “Tura” i 9 WB AK “Małego”. W 1943 r. dostała polecenie pracy konspiracyjnej w Arbeitsamcie. Po zwycięstwie sowietów i rozbrojeniu oddziałów AK dostarczała dokumenty partyzantom, ułatwiając im powrót do domów.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Łączniczka

Oddział względnie pion organizacyjny:9 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski;
Medal Komisji Edukacji Narodowej;
Krzyż Armii Krajowej;
Odznaka Weterana Walk o Niepodległość.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Wileńskie Rozmaitości”, 2001, nr 2 (64), s. 115, 126.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?