Palarz, Franciszek, Jakub

Franciszek, Jakub Palarz

pseud. Długi

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1897-12-04
Miejsce urodzenia:Kraków
Data śmierci:1986-01-21
Miejsce śmierci:Kraków
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Wincenty
Imię matki:Anna
Nazwisko panieńskie matki:Chory
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: ogniomistrz
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Szkoła Powszechna i Wydziałowa.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

1916-05-12- powołany do armii austrackiej, w której służył do 1918-11-11. Walczył na froncie włoskim m.in. Izonco i Lewiko-Tyrol.

1918-12-20- we Francji przyjęty jako ochotnik do 5. grupy artylerii w Błękitnej Armii Hallera.

1920/1921-uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej, podczas której kilkukrotnie został awansowany aż do stopnia ogniomistrza;

Skierowany na front wschodnio-małopolski walczył m.in pod Lwowem i Kijowem.

1921-09-18- przeniesiony do Wilna, dostał przydział do 3 pac.

W służbie zawodowej pozostał do końca kampanii wrześniowej 1939 r. przede wszystkim w artylerii, potem w kwatermistrzostwie.

 

W czasie wojny:

Jako żołnierz 3 pac. uczestniczył w kampanii wrześniowej jako kwatermistrz. Brał udział w obronie stolicy. Po jej upadku wraz z oddziałem skierowany na południe w kierunku rumuńskiej granicy.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Był zawodowym wojskowym.

W czasie wojny:

Pracował zarobkowo w piekarni litewskiej spółdzielni spożywczej “Ruta” przy ul. Legionowej w Wilnie.

Po wojnie:

Ostrzeżony przed aresztowaniem przez NKWD wraz z rodziną ewakuował się do Krakowa. Tu pracował w PUR-ze, a po jego przeszedł do Prez. WRN na stanowisko kierownika Wydziału Przemysłu i Handlu. Tam pracował do przejścia na emeryturę w 1963 r.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Jego zadaniem był nasłuch radiowy. Pracował także na rzecz wywiadu, dostarczając dane pozyskane podczas obserwacji transportów wojskowych.

15 kwietnia 1944 wstąpił do 13 WB AK

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Wywiadowca

Oddział względnie pion organizacyjny:13 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

Z polecenia władz konspiracyjnych zgłosił się do ZPP, gdzie jako zastępca dowódcy Punktu Zborczego Ochotników do Armii Berlinga eskortował pociągi ekspatriacyjne, ułatwiając AK-owcom przedostanie się przez granicę jałtańską.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

1943-08-31- aresztowany przez Gestapo. Po śledztwie na ul. Ofiarnej więziony na Łukiszkach. W końcu listopada wywieziony do obozu w Prawieniszkach, gdyż do niczego się nie przyznał i niczego mu nie udowodniono.

1944-04-20- zwolniony na skutek złego stanu zdrowia.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

1939-09-18- za Lwowem dostał się do sowiciej niewoli i został wywieziony do obozu w Kałudze. Udało mu się zbiec i wrócić do Wilna.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Zasługi;

Medal Polska Swemu Obrońcy;

Medal 10-lecia Odzyskanej Niepodległości.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Wileńskie Rozmaitości”, 2001, nr 1 (63), s. 114, 115.
Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 3, s. 114-115

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?