Jegliński , Franciszek

Franciszek Jegliński

pseud. Jurek

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1919-12-19
Miejsce urodzenia:Małe Łopie
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Paweł
Imię matki:Kazimiera
Nazwisko panieńskie matki:Zinkiewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył litewską szkołę powszechną. Następnie uczęszczał na kursy organizowane przez nauczycieli Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Kownie.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował w polskiej drukarni “Prima”.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Był kierownikiem w majątku rolnym niedaleko Olsztyna.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:

W okresie 1937-1942 r. należał do nielegalnego Polskiego Harcerstwa na Litwie oraz do Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego “Pochodnia”.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W 1942 r. wstąpił do AK. Został dowódcą Placówki Łopie. Organizator grupy kowieńskiej.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca placówki.

Oddział względnie pion organizacyjny:
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Uniknął rozbrojenia, dzięki czemu kontynuował służbę w partyzantce. Walczył pod komendą “Rolanda”. W 07.1945 r. wraz z oddziałem przekroczył granicę jałtańską.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Jesienią 1942 r. aresztowany przez Saugumę i oddany w ręce gestapo. Umieszczono go w obozie w Prowieniszkach, z którego wyszedł w 1944 r.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 01.1945 r. aresztowany przez NKWD, ale zwolniono go po kilku dniach.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

W 12.1946 r. aresztowany przez UB. Po kilkumiesięcznym śledztwie został skazany na 3 lata więzienia.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Armii Krajowej

Krzyż Zrzeszenia “Wolność i Niezawisłość”

Odznaka Weterana Walk o Niepodległość

Honorowa Odznaka Żołnierza Armii Krajowej “Wiano” i “Nów”

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Krajewski K., Jan Borysewicz “Krysia” “Mściciel” 1913-1945, Warszawa 2013, s. 184, 185;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 3, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 238-239;

“Wileńskie Rozmaitości”, 2003, nr 2 (76), s. 238-239.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Wnuk powstańca styczniowego.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?