Zyndram-Kościałkowski, Sergiusz

Sergiusz Zyndram-Kościałkowski

pseud. Fakir, Kapitan Grób

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1915-08-05
Miejsce urodzenia:Orzeł (Rosja)
Data śmierci:1945-02-04
Miejsce śmierci:Raubiszki
Miejsce pochówku: Cmentarz na Rossie
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Złożył egzamin maturalny w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w 05.1936 r. Następnie podjął studia, najpierw przez rok w Szkole Głównej Handlowej, a następnie w Wyższej Szkole Dziennikarskiej.

W czasie wojny:

We 09.1939 r. walczył w szeregach 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich. Po demobilizacji 02.11.1939 r. powrócił do Wilna.

Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Latem 1936 r. rozpoczął zasadniczą służbę wojskową w kawalerii, Ukończył Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu i otrzymał przydział do  23 Pułku Ułanów Grodzieńskich w Postawach. We 09.1937 r. wrócił do cywila jako podchorąży rezerwy.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Działał w komórce likwidacyjnej Kedywu AK, na którego czele stał Adam Boryczka “Tońko”. Od 1944 r. oficer 5 Wileńskiej Brygady AK. Następnie przeszedł do 1 Wileńskiej Brygady AK, gdzie dowodził zwiadem konnym. Był członkiem redakcji podziemnej “Jutro Polski”.

 

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca 4 Oddziału Samoobrony Czynnej Ziemi Wileńskiej.

Oddział względnie pion organizacyjny:5 WB AK, 1 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Jesienią 1944 r. zorganizował 40-osobowy oddział partyzancki, operujący w ramach Samoobrony Czynnej Ziemi Wileńskiej. Pod pseudonimem „Kapitan Grób” działał na terenach położonych na północny wschód od Wilna – w okolicach Święcian i Podbrodzia. Jego grupa, jak na ciężkie warunki, jest doskonale zorganizowana i dobrze zaopatrzona w broń i amunicję. Wygrywa potyczki z NKWD i milicją. Rozbija kilka grup urządzających łapanki na polską młodzież w celu wcielenia jej do Armii Czerwonej. Urządza zasadzki na sowieckie kolumny samochodowe i zamachy na „sowieckich kolaborantów”. Szczęście opuściło go pod wsią Raubiszki. Tam 4 lutego 1945 r. został ciężko ranny w walkach z wojskami NKWD. Udało się go ewakuować, ale po kilku godzinach zmarł, wieziony na saniach na jednym z leśnych duktów.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w operacji “Ostra Brama” w szeregach 1 Wileńskiej Brygady.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Adamska J., Matusewicz S., Świda L., Miejsca bitew i mogiły, żołnierzy okręgu wileńskiego Armii Krajowej, Bydgoszcz 1996, s. 57.

Fakir Sergiusz Kościałkowski, [w:] Życie i wojna na Wileńszczyźnie, t. 1., red. Balbus T., Warszawa 2018.

FOK, Archiwum Wschodnie, sygn. AW III/618.61.48;

Grunt-Mejer Z., Przed “Łupaszką” u “Kmicica”. Wileńszczyzna 1943, Warszawa – Kraków 2015, s. 165, 263.

https://naszahistoria.pl/sergiusz-koscialkowski-cyngiel-fakir-wyklety-kapitan-grob-losy-legendy-podziemia/ar/c15-14016157, dostęp: 05.04.2020.

Malinowski L. J., 1 Wileńska Brygada AK “Juranda”. Relacje żołnierzy, wspomnienia dowódców, Warszawa-Kraków 2014, s. 437.

Krajewski K., Jan Borysewicz “Krysia” “Mściciel” 1913-1945, Warszawa 2013, s. 175.

Potocki M., Między Dźwiną a Wilią. Wspomnienia dowódcy Wileńskiego Zgrupowania nr 2 AK, Warszawa-Kraków 2015, s. 105.

“Wileńskie Rozmaitości”, 1992, nr 5 (13), s. 7.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?