Pietrucki, Edmund

Edmund Pietrucki

pseud. Modrzew

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1917-10-01
Miejsce urodzenia:Wasiszki
Data śmierci:2001-12-26
Miejsce śmierci:Toruń
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Antoni
Imię matki:Albina
Nazwisko panieńskie matki:Kajerowicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: plutonowy
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończył 7 klas szkoły powszechnej w Iwieńcu.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1937 r. wstąpił do WP, 86 pp w Mołodecznie i tam ukończył szkołę podoficerską.

W czasie wojny:

Brał udział w wojnie obronnej 1939. Wziął udział m.in. w obronie Łodzi.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

Od 02.1945 r. do końca tegoż roku pracował jako palacz w szpitalu miejskim w Żyrardowie.

Po wojnie:

W 1946 r. zaczął pracę w gospodarstwie rolnym. Po przyjeździe do Torunia od 1954-1959 pracował w transporcie, następnie od 1960 w wielobranżowej spółdzielni pracy “Zjednoczenie” w Toruniu.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ZBoWiD

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Na początku 1942 r. wstąpił do ZWZ. Zajmował się m.in. pozyskiwaniem broni oraz działalnością sabotażową, jak przerywanie linii telefonicznych i niszczenie mostów. Od 03.1942 r. żołnierz w oddziale partyzanckim w Puszczy Nalibockiej, następnie w 27 pułku ułanów kolejno w 3 i 4 szwadronie. Ranny 07.09.1944 r. pod Piaskami. Po rozbiciu oddziałów pozostawał do 11.1944 r. w Puszczy, będąc w kontakcie z miejscowymi grupami konspiracyjnymi.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1942-00-00 - 1944-11-00
Pełnione funkcje:

Dowódca szwadronu

Oddział względnie pion organizacyjny:27 p.uł., 4 szw.
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Wiktor Pietraszkiewicz – odbierający przysięgę

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Albert Pietrucki – brat, członek AK, zginął w czasie jednej z walk obronnych.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Krzyż Partyzancki

Medal Wojska

Medal Zwycięstwa i Wolności

Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939

Medal za Warszawę

Warszawski Krzyż Powstańczy

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Spis żołnierzy Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej, W. Grzybowski (oprac.), Wydanie II, Warszawa 2014.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?