Szczepański, Mieczysław

Mieczysław Szczepański

pseud. Dębina, Strzemię, Mieczysław, Spaniel

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie: Mieczysław Łebkowski, Mieczysław Łepkowski
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1919-09-21
Miejsce urodzenia:Chełmża
Data śmierci:1945-04-12
Miejsce śmierci:Lublin
Miejsce pochówku: nieznane
Rodzice
Imię ojca:Konrad
Imię matki:Teofila
Nazwisko panieńskie matki:Lenartowicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: kapral podchorąży
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data: 1944-05-05
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do Gimnazjum Humanistycznego w Chełmży, gdzie zdał maturę

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim w 1938 r. Następnie szkolił się w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu. Od 13 sierpnia 1939 r. służył w 24 pułku artylerii lekkiej.

W czasie wojny:

We wrześniu 1939 r. zmobilizowany w 24 Pułku Artylerii Lekkiej. Następnie przedostał się do Francji przez Węgry. Po upadku kampanii francuskiej, dotarł do Wielkiej Brytanii. Przechodzi przeszkolenie konspiracyjno-dywersyjne i jako cichociemny został zrzucony do Polski z 4 na 5 maja 1944 r. otrzymując przydział do Okręgu Nowogródek AK na stanowisko oficera VII batalionu 77 pułku piechoty AK.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:

W połowie grudnia 1944 r. pod przybranym nazwiskiem podjął pracę w Departamencie Statystycznym PKWN w Lublinie.

Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Do polski został zrzucony w nocy z 4/5.05.1944 r., otrzymując przydział do 77 pp. AK Okręgu Nowogródek. 20.06.1944 r. został ranny pod Szczuczynem.

 

Data zaprzysiężenia:1943-09-23
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny, VII/77 pp AK
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:

W drugiej połowie 1944 r. przybył do Lublina, pozostając w konspiracji.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

5 i 12 listopada 1944 r. brał udział w zebraniach, w czasie których rozważano m.in. metody obrony przed terrorem NKWD i ewentualny zamach na Bolesława Bieruta lub Edwarda Osóbkę-Morawskiego.

W połowie grudnia 1944 r. został wyznaczony na po Inspektorka Okręgu Lublin AK.

Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

We Francji służył w 3 Pułku Atylerii Lekkiej w 3 Dywizji Piechoty.

W Wielkiej Brytanii w 1 BS.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

5 i 12 listopada 1944 r. brał udział w zebraniach, w czasie których rozważano m.in. metody obrony przed terrorem NKWD i ewentualny zamach na Bolesława Bieruta lub Edwarda Osóbkę-Morawskiego.

W połowie grudnia 1944 r. został wyznaczony na po Inspektorka Okręgu Lublin AK.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Virtuti Militari V klasy

Krzyż Armii Krajowej – Londyn

Krzyż Czynu Bojowego PSZ

Medal Wojska – Londyn

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Tochman K., Słownik biograficzny cichociemnych, Rzeszów 2002, s.;

Tucholski J., Cichociemni, Warszawa 1988, s. 421;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, t. 3, (red.) Malinowski J., Bydgoszcz 1995, s. 48-49;

Śląski J., Skrobów. Dzieje obozu NKWD dla żołnierzy AK 1944-1945, Warszawa 1990, s. 16.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?