Kołodziejska-Pilch, Alina

Alina Kołodziejska-Pilch

pseud. Lina

Dane osobowe
Nazwisko panieńskie:Kołodziejska
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:kobieta
Data urodzenia: 1928-07-27
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Wincenty
Imię matki:Bronisława
Nazwisko panieńskie matki:Tomaszewicz
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: porucznik
Data: 2007-07-30
Starszeństwo:
Organ nadający: MON
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Ukończyła szkołę powszechną “Rodzina Wojskowa” w Wilnie.

W czasie wojny:

Uczęszczała do Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej, lecz została wydalona za udział w strajkach. Kontynuowała jednak naukę na tajnych kompletach prowadzonych przez księży.

Po wojnie:

Ukończyła studia ekonomiczne.

Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Od 05.-08.1945 r. pracowała w Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego, gdzie pomagała partyzantom w ewakuacji do Polski. Następnie pracowała w Zarządzie Miejskim. Później pracowała w PKP i PKS.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

W okresie 1981-1986 należała do “Solidarności”.

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:

ŚZŻAK

Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

W jej rodzinnym domu znajdował się punkt kontaktowy. Została zaprzysiężona w 01.1944 r. Działała w łączności na terenie Okręgu Wilno, miejscowości Podbrodzie i Nowa Wilejka. Jako łączniczka należała do 6 Wileńskiej Samodzielnej Brygady Partyzanckiej AK. Rozwoziła pocztę polową i lekarstwa do oddziałów partyzanckich “Błyskawica” i “Tońko”. Brała udział w organizowaniu zakonspirowanych punktów sanitarnych w terenie, przewoziła rannych żołnierzy na “meliny”.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1944-01-00-1944-07-00
Pełnione funkcje:

Łączniczka,

Sanitariuszka.

Oddział względnie pion organizacyjny:6 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:

Jan Walderny – odbierający przysięgę

Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:

Bronisława Kołodziejska – matka, należała do konspiracji,

Ryszard Kołodziejski “Elkaro” – brat, od 1943 r. partyzant AK.

Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Jej ojciec został wywieziony w głąb Rosji.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

W 1947 r. aresztowało ją UB. Została wykupiona po 2 tygodniach.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Srebrny Krzyż Zasługi,

Krzyż Armii Krajowej,

Medal 40-lecia PRL,

Odznaka Weterana Walk o Niepodległość,

Odznaka Gryf Pomorski,

Złota Odznaka za Zasługi dla Transportu.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Archiwum Państwowe w Szczecinie.

Archiwum ŚZŻAK w Szczecinie.

“Wileńskie Rozmaitości”, 2002, nr 3 (71), s. 207-208.
Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Bydgoszcz 1995. T 3, s. 207-208

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?