Skowroński, Stanisław, Bronisław

Stanisław, Bronisław Skowroński

pseud. Tulipan, Widelec, Fala, Trzynastka

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1919-11-13
Miejsce urodzenia:Horodenka
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:Franciszka
Nazwisko panieńskie matki:Zajączkowska
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

We 09.1939 r. nie został zmobilizowany. 22.04.1941 r. został wcielony do Armii Czerwonej, a w 03.1942 r. wstąpił do Armii Andersa; Szkoła Podchorążych 8 Dywizji Piechoty. Po kapitulacji Francji został przeniesiony do Wielkiej Brytanii, gdzie został przeszkolony w radiotelegrafii.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Do Polski skierowany został we 09.1943 r., otrzymując przydział do Oddziału V Komendy Głównej AK jako radiotelegrafista w batalionie radiołączności “Iskry”. Następnie przydzielony został do Oddziału V Okręgu AK Wilno jako dowódca plutonu radiołączności Okręgu, a od października był szefem Oddziału V. Objął dowodzenie radiostacjami nr 19 i 63 w Dziewieniszkach i Wołkorabiszkach.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Dowódca plutonu radiołączności w Oddziale V Sztabu.

 

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny, Oddział V KG
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

W czasie operacji “Ostra Brama” utrzymywał łączność z ośrodkami dowodzenia w Warszawie i Stanmore. W tym czasie przekazał ok. 12 telegramów.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

W 03.1942 r. wstąpił do Armii Andersa.

 

Niepolskich:

W 04.1941 r. wcielony został do Armii Czerwonej.

Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Dwukrotnie aresztowany przez NKWD. Po raz trzeci aresztowany 22.12.1944 r. podczas oficjalnej wymiany dokumentów w komisariacie milicji. Przebywał w więzieniu na Łukiszkach, a w 02.1945 r. wywieziony do Magdalinówki i skierowany do ciężkich robót w kopalni węgla kamiennego “Woroszyłowka” w Zagłębiu Donieckim. W 10.1945 r. ucieka i przedostaje się do Polski Centralnej.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych – czterokrotnie

Złoty Krzyż Zasługi

Order Brytyjskiego Imperium

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Był autorem książki Orzeł ujarzmiony. Wspomnienia cichociemnego z II wojny światowej wydanej w 1992 r.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Morelewski J. F., Pokolenie akowskie, Bydgoszcz 1995, s.172-174, 269;

Tochman K., Słownik biograficzny cichociemnych, Rzeszów 2002;

Tucholski J., Cichociemni, Warszawa 1988;

Słownik Polski Walczącej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, T. 3, Bydgoszcz 1995, s. 102.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Od 1947 r. na emigracji w Wielkiej Brytanii i Argentynie

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?