Ratajski, Leszek Medard Ignacy

Leszek Medard Ignacy Ratajski

pseud. Żal

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Leszek Leszczyński, Leszek Partyka, Lech Michalik,
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1916-06-08
Miejsce urodzenia:Trzebno
Data śmierci:1975-05-17
Miejsce śmierci:Gliwice
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Absolwent szkoły powszechnej w Grodnie i gimnazjum we Lwowie. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w 1939 r.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

W latach 1937-1938 uczył się w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu.

W czasie wojny:

We 09.1939 r. brał udział w walkach obronnych Lwowa. Po przekroczeniu granicy rumuńskiej został internowany. Później, w 01.1940 r. przedostał się do Francji. Następnie został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Do Polski skierowany został w 02.1943 r., otrzymując przydział do Kedywu Okręgu Nowogródek AK.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Od 1946 r. prowadził gospodarstwo rolne w Ostrówkach.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:

Był członkiem PSL

Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Do Polski został zrzucony w nocy z 16/17.02.1943 r., otrzymując przydział do Kedywu Okręgu Nowogródek AK jako oficer dywersji Ośrodka Szczuczyn (Ośrodek “Łąka”) oraz był również komendantem szkoły młodszych dowódców. Od 01.1944 r. pełnił funkcję dowódcy VII Oddziału w sztabie Okręgu. Na początku roku 1944 r, tj. 09.01.1944 uczestniczył w zorganizowanej zasadzce na konwój wiozący więźniów z Wasiliszek do Lidy. W tracie akcji dowodził plutonem Kedywu Ośrodka “Łąka”. Z kolei w okresie od 06.1944 r. do 07.1944 r. był dowódcą 1. bądź 2. kompanii saperów Zgrupowania Nadniemeńskiego VIII Batalionu “Bohdanka” 77 pp. W 08.1944 r. ponownie działał w Obwodzie Szczuczyn, w którym był do 11.1944 r.

Data zaprzysiężenia:1942-08-24
Czasookres:
Pełnione funkcje:

oficer dywersji Ośrodka Szczyczun,

komendant szkoły młodszych oficerów,

dowódca VII Oddziału (saperów),

dowódca kompanii saperów Zgrupowania Nadniemeńskiego.

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny, VIII/77 pp AK
Okręg:Okręg Nowogródek
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

We Francji przydzielony został do 3 Dywizji Piechoty, natomiast w Wielkiej Brytanii służył w 1 Brygadzie Strzelców. Przeszkolony został w dywersji i łączności.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Krajewski K., Jan Borysewicz “Krysia” “Mściciel” 19131945, Warszawa 2013, s. 57;

Krajewski K., “Szlakiem Narbutta”, Warszawa 2015, s. 64;

“Orzeł Biały”, r. XXX, 2019, nr 3 (327), s. 8;

Tochman K.A., Słownik biograficzny cichociemnych, Rzeszów 2002;

Tucholski J., Cichociemni, Warszawa 1985, s. 396;

Tucholski J., Cichociemni 19411945. Sylwetki spadochroniarzy, Warszawa 1984, s. 116117;

Zagacki D., Walki VIII Batalionu AK na Nowogródczyźnie, “Echa Polesia”, nr 4, 2018, s. 34.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Powrócił do Polski jako repatriant. Nie ujawnił się, zmienił nazwisko na Leszczyński.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?