Mikulewicz, Bolesław

Bolesław Mikulewicz

pseud. Bolek, Turwid

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Bolesław Turwid
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1925-12-15
Miejsce urodzenia:Wilno
Data śmierci:1949-03-02
Miejsce śmierci:Gdańsk
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Żołnierz 4 Wileńskiej Brygady AK od kwietnia 1944 r. Służył w plutonie Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”. Podczas jednej z akcji został ranny. Służył w brygadzie do czasu jej rozbrojenia przez sowietów.

Data zaprzysiężenia:
Czasookres:1939-00-00
Pełnione funkcje:

Łącznik, kurier/ goniec.

Oddział względnie pion organizacyjny:Zgrupowanie nr 2, 4 WB AK
Okręg:Okręg Wilno
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:

Żołnierz partyzanckiej 5 Wileńskiej Brygady AK od marca 1946 r. Po opuszczeniu obozu w styczniu 1946 r. wyjechał do Gdyni i nawiązał ponownie kontakt z “Zagończykiem” i został członkiem patrolu dywersyjnego, którego zadania skupiały się na akcjach ekspropriacyjnych i propagandowych.

19 kwietnia 1946 r. w Olsztynie wspólnie z Feliksem Selmanowiczem, Tadeuszem Wazgo oraz Leszkiem Krzywickim przejęli pieniądze Państwowego Monopolu Spirytusowego w wysokości 52 tys. zł.

Jako członek patrolu dywersyjnego brał udział w akcjach na państwowe przedsiębiorstwa, zasilając kasę organizacyjną około 235 tys. zł oraz drukując i kolportując dziewięćset ulotek o treści antykomunistycznej.

Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

Brał udział w operacji “Ostra Brama” w szeregach 4 Wileńskiej Brygadzie AK, w plutonie pod dowództwem “Zagończyka”. Po jej zakończeniu został rozbrojony i wywieziony do Kaługi.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:
Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Po zakończeniu operacji “Ostra Brama” został rozbrojony i wywieziony do Kaługi. Zwolniony w styczniu 1945 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

15 lipca 1946 r. został aresztowany i skazany wyrokiem WSR w Gdańsku na karę dożywotniego więzienia złagodzoną do 15 lat pozbawienia wolności. Karę odbywał w CWK w Sztumie, gdzie ujawniła się choroba płuc – gruźlica. Mimo pozytywnych opinii z więzienia oraz zaświadczenia lekarza więziennego nie zwolniono go na czas leczenia. Przeniesiony do Więzienia Karno-Śledczego w Gdańsku, gdzie zmarł.

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Biogram Bolesława Mikulewicza [online], http://www.listawykletych.pl/katalog/mikulewicz-boleslaw/ (dostęp: 2.03.2022 r.);

Łabuszewski T., 5 Brygada Wileńska AK na Pomorzu, Warmii i Mazurach 1945-1947, Warszawa 2017, s. 412;

Rychert I., Jeden z “wyklętych” Feliks Selmanowicz “Zagończyk” (1904-1946), Gdańsk 2016, s. 13, 14.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?