Paczkowski, Alfred

Alfred Paczkowski

pseud. Dawid, Lubicz, Pani Zula, Walenty, Walter, Wania, Włodek

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1909-05-11
Miejsce urodzenia:Brukowce
Data śmierci:1986-06-11
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: porucznik służby zdrowia
Data: 1938-03-04
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: pułkownik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Uczęszczał do gimnazjum w Brześciu, maturę złożył w 1928 roku. Rozpoczął studia na Wydziale Prawa w Wilnie, lecz zrezygnował z nich po kilku miesiącach. W latach 1929-1935 uczył się jednocześnie w Szkole Podchorążych Sanitarnych w Warszawie i na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończył z tytułem doktora medycyny.

W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:

Został przydzielony jako lekarz do 3 Pułku Strzelców Podhalańskich, oraz garnizonu w Białej i w Bielsku. W 03.1938 roku przeniesiono go do 9 Pułku Ułanów Małopolskich w Trembowli.

W czasie wojny:

Do 09.1939 roku służył w 9 pu. Uczestniczył w kampanii wrześniowej i trafił do niemieckiej niewoli.

Po wojnie:

Po powrocie z łagru w 1947 roku, został powołany do ludowego Wojska Polskiego. Służył do 05.1950 roku na stanowisku komendanta Wojskowego Szpitala Okręgowego w Warszawie.

Miejsce pracy
Przed wojną:

W przerwie między studiami pracował jako robotnik. W okresie od 05.1935 do 01.1936 roku odbywał staż w I Szpitalu Okręgowym w Warszawie.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Po zakończeniu służby wojskowej podjął pracę jako lekarz. Przeszedł na emeryturę w 1977 roku. Po emeryturze pracował jeszcze w zawodzie na pół etatu oraz społecznie w warszawskiej przychodni dla żołnierzy AK.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:

Po ucieczce z niewoli wyjechał na Podhale, wstąpił do SZP i ZWZ pod pseudonimem Lubicz.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Cichociemny. Do Polski został zrzucony w nocy z 27/28.12.1941 r., otrzymał przydział do “Wachlarza” jako dowódca III Odcinka. Uczestniczył w akcjach likwidacyjnych, sam przeprowadził też akcję z 10/11.04.1942 r., której celem było zniszczenie monitora rzecznego polskiej Marynarki Wojennej, który mógł być wykorzystany przez Niemców. Później został instruktorem w szkole dywersji “Zagajnik” przy Kedywie Komendy Głównej AK. Następnie w 05.1942 r. przeniesiono go do Kedywu Obszaru Brześć AK, gdzie przejął jako pełniący obowiązki, stanowisko szefa Kedywu Obszaru Brześć AK. Od maja 1944 r. był dowódcą 84 pp w 30 Dywizji Piechoty AK Okręgu Brześć AK. Podczas walki pod Mańczakami został ciężko ranny.

Data zaprzysiężenia:1941-10-10
Czasookres:1941-10-10 - 1944-07-07
Pełnione funkcje:

Dowódca III Odcinka “Wachlarza”, instruktor w szkole dywersji, pełniący obowiązki szefa Kedywu Obszaru Brześć, dowódca 84 pp w 30 DP.

 

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny; 30 DP, 84 pp; "Wachlarz' Odcinek III
Okręg:Okręg Polesie
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:

W Powstaniu Warszawskim pełnił funkcję zastępcy szefa Komendy Obwodu Mokotów.

Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

W styczniu wyjechał jako kurier do Budapesztu. Następnie wyruszył do Francji, wstąpił do 3 DP i pełnił funkcję dowódcy kompanii w Centrum Wyszkolenia Sanitarnego, a później dotarł do Wielkiej Brytanii, gdzie służył w 1 Brygadzie Strzelców oraz przeszedł szkolenie dla cichociemnych.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

W 11.1942 r. został zatrzymany pod Dawidgródkiem i aresztowany przez białoruską milicję, a następnie przekazany Niemcom. Podczas pobytu w więzieniu w Stolinie i Pińsku był wielokrotnie bity i torturowany. Został odbity w akcji 18.01.1943 roku przez oddział Jana Piwnika ps. Ponurego.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

We 09.1944 r. został aresztowany przez Sowietów, trafił do więzienia, a następnie do łagru. Do Polski powrócił w 11.1947 r.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa

Od 1950 roku był inwigilowany przez służby bezpieczeństwa, został zarejestrowany jako tajny współpracownik  i skierowany do rozpracowania środowisk kombatanckich.

Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Wojenny Virtuti Militari V Klasy (dwukrotnie)

Krzyż Walecznych (dwukrotnie)

Krzyż Zasługi z Mieczami

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:

Autor książek Lekarz nie przyjmuje i Ankieta cichociemnego.

Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

“Alfred Paczkowski – Cichociemny”, [online:] http://elitadywersji.org/alfred-paczkowski-cichociemny/ (dostęp 11.06.2021 r.);

Chlebowski C., Wachlarz, Warszawa 1990, s. 433;

Tochman K., Słownik biograficzny, Rzeszów 2002, s.;

Tucholski J., Cichociemni, Warszawa 1985, s. 379;

Tucholski J., Cichociemni i spadochroniarze 1941-1956, Warszawa 2009, s. 27, 34-36, 43-47, 181, 236.

Ikonografia
Ewentualne uwagi
Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?