Michalczewski, Wicenty

Wicenty Michalczewski

pseud. Mir

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Witold Romeyko
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1909-01-25
Miejsce urodzenia:Przytyk, pow. radomski
Data śmierci:1999-11-08
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

We wrześniu 1939 roku otrzymał przydział mobilizacyjny do filii fabryki “Hipolit Cegielski” w Rzeszowie. Po przekroczeniu granicy węgierskiej został internowany. Następnie przedostał się do Francji, a później służył w W. Brytanii. Do Polski powrócił we wrześniu 1942 r. otrzymując przydział do Oddziału IV Obszaru AK Lwów.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Cichociemny. Do Polski został zrzucony w nocy z 3/4 września 1942 roku, otrzymując przydział do Oddziału IV kwatermistrzowskiego Obszaru AK Lwów jako szef uzbrojenia Obszaru.

Data zaprzysiężenia:1942-07-28
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Szef uzbrojenia kwatermistrzostwa Komendy Obszaru.

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny, Oddział IV Komenda Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

We Francji wstąpił do WP, a w W. Brytanii służył w 8 Brygadzie Kadrowej Strzelców i dywizjonie pociągów pancernych.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

17 kwietnia 1943 r. we Lwowie został aresztowany przez Gestapo. Więziony był w Oświęcimiu i Mauthausen-Gusen.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Wojenny Virtuti Militari V kl.,

Krzyż Walecznych

Krzyż Oświęcimski

Złoty Krzyż Zasługi

Srebrny Krzyż Zasługi (dwukrotnie)

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 285;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 90;

Tochman K.A., Słownik biograficzny Cichociemnych, Rzeszów 2002, s.;

Tucholski J.: Cichociemni, Warszawa, 1985, s. 367;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2013, nr 15, s. 37-39;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 116-117;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 44, 248.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Od 1945 roku przebywał w W. Brytanii, do Polski powrócił w 1948 roku.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?