Michalczewski, Wicenty

Wicenty Michalczewski

pseud. Cel, Mir

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:Wincenty Jane, Witold Romeyko
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1909-01-25
Miejsce urodzenia:Przytyk, pow. radomski
Data śmierci:1999-11-08
Miejsce śmierci:Warszawa
Miejsce pochówku:
Rodzice
Imię ojca:Józef
Imię matki:Eleonora
Nazwisko panieńskie matki:Kaktus
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową: podporucznik
Data: 1935-01-01
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: porucznik
Data: 1942-09-03
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie: kapitan
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:

Od 1917 r. uczęszczał do szkoły powszechnej w Przytyku, a od 1924 r. uczył się na wydziale drogowo-budowlanym Państwowej Średniej Szkoły Technicznej Kolejowej, gdzie w 1929 r. złożył maturę.

W czasie wojny:
Po wojnie:

W 1957 r. obronił tytuł inżyniera budownictwa na Politechnice Warszawskiej.

Służba wojskowa
Przed wojną:

W 1931 r. uczęszczał do Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie, a po jej ukończeniu pełnił funkcję dowódcy drużyny w 72 pp im. płk. Dionizego Czechowskiego w Radomiu. We 09.1932 r. otrzymał awans na stopień plutonowego podchorążego, a w 01.1935 r. ma podporucznika. Został przydzielony do 24 pp w Łucku w ramach 27 Dywizji Piechoty. W 1937 r. ukończył kurs oficerski w Szkole Uzbrojenia w Warszawie, po którym zostawał w dyspozycji Kierownictwa Zaopatrzenia Uzbrojenia w Warszawie.

W czasie wojny:

We wrześniu 1939 roku otrzymał przydział mobilizacyjny do rzeszowskiej filii fabryki Hipolita Cegielskiego. Po jej ewakuacji był w Szefostwie Uzbrojenia Dowództwa Okręgu Korpusu nr X w Przemyślu. Dołączył do 10 Brygady Kawalerii Pancernej, z którą przekroczył granicę węgierską i został internowany. Następnie przedostał się do Francji, a później służył w Wielkiej Brytanii.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:

Pracował na stanowisku technika drogowego w Powiatowym Zarządzie Drogowym w Łucku.

W czasie wojny:
Po wojnie:

Pod koniec 1948 r. powrócił do Polski i pracował w Kieleckim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego jako kierownik grupy robót w Radomiu. Od 1955 r. był głównym inżynierem inwestycji w Cementowni “Przyjaźń” w Wierzbicy. Od 1961 r. pracował jako starszy projektant oraz kierownik Działu Inwestycji Przedsiębiorstwa Projektowania i Dostaw Inwestycyjnych oraz Transportu Technologicznego i Składowania “Techmatrans” w Radomiu.

Działalność społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim
Opis działań:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych
Przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”:
Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Cichociemny. Do Polski został zrzucony w nocy z 3/4.09.1942 r., otrzymał przydział do Oddziału IV kwatermistrzowskiego Obszaru AK Lwów jako szef uzbrojenia Obszaru. Zajmował się też dostarczaniem broni do lwowskiego getta.

Data zaprzysiężenia:1942-07-28
Czasookres:
Pełnione funkcje:

Szef uzbrojenia kwatermistrzostwa Komendy Obszaru.

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny, Oddział IV Komenda Obszaru nr 3
Okręg:Okręg Lwów
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

We Francji wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Został skierowany do Rezerwowego Obozu Wyszkolenia Oficerów w Saint Mende Grand,a następnie do Ośrodka Szkoleniowego Legii Oficerskiej w Vichy, będącego oddziałem osłonowym sztabu Naczelnego Wodza. Po upadku Francji wyruszył do Wielkiej Brytanii, gdzie służył w 8 Brygadzie Kadrowej Strzelców w dywizjonie pociągów pancernych. Do służby w kraju zgłosił się w 04.1941 r. Powrócił do Polski we 09.1942 r. otrzymał przydział do Oddziału IV Obszaru AK Lwów.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

17.04.1943 r. we Lwowie został aresztowany pod fałszywym nazwiskiem przez Gestapo. Nie został zdekonspirowany. Więziony był w areszcie przy ul. Łackiego, następnie został wywieziony do obozu KL Auschwitz i KL Mauthausen-Gusen. Otzrymał zatrudnienie w biurze projektów budowy Bau Kommando i doczekał uwolnienia przez armię amerykańską.

Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Order Wojenny Virtuti Militari V kl.,

Krzyż Walecznych

Krzyż Oświęcimski

Złoty Krzyż Zasługi

Srebrny Krzyż Zasługi (dwukrotnie)

 

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Cichociemni elita dywersji, [online:] http://elitadywersji.org/wincenty-michalczewski-cichociemny/ (dostęp: 25.05.2022 r.);

Fundacja CDCN, Wykaz fotografii i filmów ze zbioru Jerzego Węgierskiego dotyczących organizacji konspiracyjnych okresu wojny i okupacji na terenie Małopolski Wschodniej, nr 285;

Pempel S., ZWZ-AK we Lwowie: 1939-1945, Warszawa 1990, s. 90;

Tochman K.A., Słownik biograficzny Cichociemnych, Rzeszów 2002, s.;

Tucholski J.: Cichociemni, Warszawa, 1985, s. 367;

“Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich”, 2013, nr 15, s. 37-39;

Węgierski J., Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa, Kraków 1994, s. 116-117;

Węgierski J., W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 44, 248.

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Od 1945 roku przebywał w W. Brytanii, do Polski powrócił w 1948 roku.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?