Łada, Lech Adam

Lech Adam Łada

pseud. Leszek, Żagiew

Dane osobowe
Inne nazwiska w czasie okupacji lub po wojnie:
Płeć:mężczyzna
Data urodzenia: 1910-10-01
Miejsce urodzenia:Rzym
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Miejsce pochówku: Dubno
Rodzice
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko panieńskie matki:
Stopień wojskowy uzyskany przed II wojną światową:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany w konspiracji: podporucznik
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Stopień wojskowy uzyskany po wojnie:
Data:
Starszeństwo:
Organ nadający:
Wykształcenie cywilne
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Służba wojskowa
Przed wojną:
W czasie wojny:

W kampanii wrześniowej służył w 14 dywizjonie artylerii konnej.

Po wojnie:
Miejsce pracy
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalnośc społeczna, związkowa i polityczna
Przed wojną:
W czasie wojny:
Po wojnie:
Działalność w ruchu kombatanckim:
Przynależność i udział w pracach innych organizacji i instytucji podziemnych (przed scaleniem i wstąpieniem do ZWZ-AK, jak i „równolegle”):

Do 03.1940 r. działał w ZWZ, w tym czasie był kurierem (od 20.12 do 6.01.1940 r. ) na trasie Warszawa-Budapeszt-Warszawa. 23.01 został aresztowany przez Niemców. Po ucieczce z niewoli przedostał się najpierw na Węgry, a stamtąd do Francji i później do W. Brytanii. Na terenie Polski działał ponownie od marca 1942 r.

Przynależność do ZWZ-AK na Kresach
Działalność:

Cichociemny. Do Polski został zrzucony w nocy z 27/28.03.1942 r. w ramach operacji lotniczej o kryptonimie “Boot”, otrzymał przydział na II odcinek “Wachlarza” jako kierownik bazy w Równem.

 

Data zaprzysiężenia:1941-11-28
Czasookres:
Pełnione funkcje:

kierownik bazy w Równem.

Oddział względnie pion organizacyjny:Cichociemny, Wachlarz II Odcinek
Okręg:Okręg Wołyń
Przynależność do ZWZ-AK poza Kresami
Działalność:
Data zaprzysiężenia:
Czasookres:
Pełnione funkcje:
Oddział względnie pion organizacyjny:
Działalność w podziemiu antykomunistycznym:
Opis działań:
Udział w akcji "Burza"
Opis działań:
Konspiracyjni współpracownicy
Przełożeni, podwładni i organizacyjni koledzy:
Członkowie rodziny zaangażowani w konspirację:
Służba w innych formacjach wojskowych
Polskich:

8.03.1940 r. przedostał się na Węgry, a stamtąd do Francji. Następnie służył w W. Brytanii w 4. Brygadzie Kadrowej strzelców i 1. Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej. Przeszkolony został w dywersji.

Niepolskich:
Represje
Represje stosowane przez Niemców (pobyt w niemieckich więzieniach i obozach koncentracyjnych - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):
Represje stosowane przez Związek Sowiecki (pobyt w sowieckich więzieniach i łagrach - daty i miejsce, nazwiska współwięźniów):

Zastrzelone przez oficera sowieckiego.

Represje ze strony polskiego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa
Ordery i odznaczenia
Lista odznaczeń

Krzyż Walecznych 1,2,3,4

Autorstwo wspomnień, relacji, pamiętników, dzieł literackich, opracowań naukowych, działalność redakcyjna
Poświęconych historii a w szczególności ZWZ-AK:
Poświęconych innym dziedzinom nauki i sztuki lub publicystyki:
Źródła archiwalne i literatura do noty biograficznej

Chlebowski C., Wachlarz, Warszawa 1990, s. 330, 382, 430;

Chlebowski C., Saga o bohaterach.”Wachlarz” IX 1941-III 1943, Warszawa 2008, s.82, 199, 200, 276;

Tochman K. A., Słownik biograficzny Cichociemni, Rzeszów 2002, s.;

Tucholski J., Cichociemni, Warszawa 1985, s. 356;

Żołnierze Wołynia: działalność powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, (red.) Bakuniak E., Dyszkiewicz E., Warszawa 2002, s. 253.

 

Ikonografia
Ewentualne uwagi

Ppor. Łada zginął w wyniku konfliktu z kpt. “Aloszą”. W literaturze występują rozbieżne informacje co do okoliczności śmierci. Cezary Chlebowski wspomina, że ppor. “Żagiew” zginął we 09.1942 r. Natomiast J. Tucholski i K. Tochman utrzymują że zginął na początku 1943 r. pod Sadami Wielkimi na Wołyniu.

Fotografie
Skany załączonych dokumentów
Pobierz jako plik tekstowy

Chcesz zgłosić uwagę do biogramu?